BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Adatkezelési tájékoztató

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ feladatai ellátása során számos esetben végzi személyes adatok kezelését.

Az adatkezelések átláthatóságára vonatkozó alapelvnek történő megfelelés érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: BM OKF GEK) az érintetteknek az egyes adatkezelési célok kapcsán közvetlenül nyújtott tájékoztatás mellett kiemelten fontosnak tartja az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát. 

Az alábbi tájékoztatás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába nem tartozók személyes adatain a BM OKF GEK által önállóan vagy más adatkezelőkkel közösen végzett adatkezelésekre vonatkozik. 

Amennyiben a Jogar Hotel és Továbbképző Központ adatkezeléseire vonatkozó információkat kívánja megtekinteni, keresse fel a www.jogarhotel.hu honlapját.

Adatkezelői információk

Adatkezelő megnevezése:

Az adatkezelő a BM OKF GEK, többek között mint kéményseprőipari szerv, az alábbi elérhetőségeken megtalálható:
Székhelye:
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Postai címe:
1903 Budapest, Pf.: 314
Telefonszáma:
(+36-1) 469-4410
Telefaxszáma:
(+36-1)-469-4466

Adatvédelmi probléma vagy joggyakorlás kapcsán kihez fordulhat az érintett?

A BM OKF GEK adatvédelmi tisztviselője:
dr. Köblös Krisztina
Szolgálati helye: BM OKF GEK Hivatal
Elektronikus levélcíme: xevfmgvan.xboybf@xngirq.tbi.uh 
Telefonszáma: 20/8200-969 (vonalas telefonszám)

A BM OKF GEK által végzett egyes adatkezelések

1. A kéményseprőipari tevékenység ellátásához szükséges adatgyűjtés

A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.)  6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a kéményseprőipari szerv adatkezelési jogosultsággal rendelkezik a kéményseprőipari tevékenység ellátása és a költségtérítési kötelezettség megállapítása érdekében, az ingatlanok és azok tulajdonosának, használójának beazonosítása céljából:

 • a tulajdonosok és használók családi és utónevének, 
 • a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének, 
 • az ingatlan címadatainak,
 • valamint a gazdálkodó szervezet nevének,
 • gazdálkodó szervezet székhelyének, telephelyének, fióktelepének, 
 • a gazdálkodó szervezet képviselői nevének,
 • cégjegyzékszámának vagy egyéb nyilvántartási számának kezelésére.

A kéményseprőipari szerv a Kstv. 6.§ (1) b)-e) pontjai alapján a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, ingyenesen, csoportosan a céginformációs szolgálattól, az ingatlan-nyilvántartásból, valamint a társasház közös képviselőjétől, lakásszövetkezeti lakóépület esetében a lakásszövetkezet elnökétől is jogosult személyes adatot igényelni. A kéményseprőipari szerv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján az egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásából, továbbá 13.§ (3) bekezdés alapján jogosult a nyilvános nyilvántartásban nem szereplő adatkörből adatigényléssel, közfeladatának ellátására adatokat igényelni.

A kéményseprőipari szerv 2016. július 1-jétől az adatokat helyszínen is jogosult gyűjteni, és a Kstv. 5.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján az ingatlan használója (a tulajdonost is beleértve) adatszolgáltatásra köteles.

Magában foglalja-e ez az adatgyűjtés személyes adatok kezelését?

A fenti adatkörből a tulajdonos vagy használó családi és utóneve, lakóhelye, tartózkodási/értesítési helye, a kéménnyel rendelkező ingatlanhoz tartozó lakcím, gazdálkodó szervezetek esetén a képviselő neve, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó neve és címe minősül személyes adatnak. 

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

A Kstv.rendelkezései alapján 2016. július 1-jétől a kéményseprőipari tevékenység ellátásáért való felelősség több szereplő között oszlik meg: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a lakossági szektorban és a piaci magánszolgáltató a közületi szektorban azokon a településeken végzi a tevékenységet, amelyeken a helyi önkormányzat nem tartja fenn a közszolgáltatási szerződést és nem igényli a közszolgáltató munkáját. Ahol a helyi önkormányzat döntése alapján a kéményseprőipari közszolgáltató (lakossági és közületi szektorban egyaránt) tovább működik, a hivatásos katasztrófavédelmi szervet és a magánszolgáltatót nem terheli ellátási kötelezettség. 

Az adatkezelés célja tehát a kéményseprőipari tevékenység keretében elvégzendő sormunka és sormunka keretén kívül végzett tevékenység tervezése során az ingatlanok és az ingatlanhasználók, tulajdonosok beazonosítása, valamint annak meghatározása, hogy a tulajdonos vagy használó jogosult-e a kéményseprőipari szerv által első és második alkalommal ingyenesen végzett közfeladatellátásra (sormunkára), továbbá a térítés ellenében végzett tevékenységek vonatkozásában a számla kiállítása.

Az ingatlan címe az ingatlan azonosítását, a név és a lakcím együttesen a használó vagy tulajdonos azonosítását szolgálja. A gazdálkodó szervezet és az egyéni vállalkozó nevének, székhelyének, telephelyének, fióktelepének meghatározása azért szükséges, mert a közszolgáltatást a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlan esetében nem a kéményseprőipari szerv biztosítja. A tartózkodási hely vagy egyéb értesítési cím, továbbá az elektronikus levélcím a kapcsolattartást segíti elő. A gazdálkodó szervezet képviselőjének nevére szintén kapcsolattartás céljából van szükség.

A kéményseprőipari szerv kizárólag az égéstermék-elvezetővel rendelkező ingatlanok és azok használói, tulajdonosai tekintetében végez adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy azon ingatlanok tekintetében ahol a kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló szerkezet, a tüzelőberendezésben keletkezett égésterméket a járatán keresztül a szabadba vezetheti (működő és tartalék égéstermék-elvezető) az ingatlan használójának vagy tulajdonosának beazonosítása és a kapcsolattartás, valamint a kéményseprőipari tevékenység megszervezése érdekében a jogszabályban meghatározott személyes és műszaki adatokat gyűjtheti és kezelheti a kéményseprőipari szerv.

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. A jogi kötelezettséget a tagállami jogban a Kstv. 2-3. §- a határozza meg, a kezelhető adatok körét a Kstv.  6. § -a rögzíti.

Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

Az adatkezelést a kéményseprőipari szerv végzi, ahhoz más szervek külön törvény felhatalmazása hiányában nem férhetek hozzá. Így pl. törvény felhatalmazása alapján továbbíthatóak a személyes adatok a tűzvédelmi hatóság vagy a műszaki biztonsági hatósági feladatot ellátó szerv, nyomozó hatóság, bíróság részére. Jogszabályban meghatározott esetben, ellátási kötelezettségmódosulása esetén adattovábbítás történik a kéményseprőipari szolgáltató felé. A tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelésére a kéményseprőipari szolgáltató is jogosult.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

2016. július 1-jét követően a kötelező helyszíni adatrögzítés során felvett adatokat minden, soron következő sormunka elvégzésekor frissítjük. Adatfrissítésre a Kstv. alapján a személyi adat- és lakcímnyilvántartó, a cégnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás alapján, továbbá az adatkezelés céljának megfelelően más nyilvános vagy a kéményseprőipari szerv által elérhető nyilvántartásokból is történhet. Amennyiben a sormunkát végző kéményseprő azt tapasztalja, hogy az ingatlannak már nem Ön a tulajdonosa/használója, az Ön személyes adatait töröljük, kivéve az ingatlan címét, amely ekkor már nem Önnel, hanem az új használóval vagy tulajdonossal kapcsolható össze. Amennyiben az ingatlan már nem minősül égéstermék elvezetővel rendelkező ingatlannak, az ingatlanra, továbbá az Önre vonatkozó valamennyi személyes adatot töröljük a nyilvántartásból. Amennyiben adataiban változás következik be, kérjük, hogy érintetti jogával élve az adatfrissítés tekintetében megadott xrzralfrceb.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh e-mail címen vagy a kéményseprőipari szerv postacímére (BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet Ügyfélszolgálati Csoport Postafiók: 1903 Budapest, Pf.: 314.) küldött levélben jelezze a változás tényét!

A helyszíni adatfelvételre szolgáló, személyes adatokat tartalmazó kérdőíveket az adatkezelő az iratkezelési rendelkezések szerint 5 év elteltével levéltári kezelésbe adja.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

A helyszíni adatfelvételre szolgáló, személyes adatokat tartalmazó kérdőívek tekintetében ügyvitelű célú megőrzés történik a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ezt követően közérdekű archiválásra kerül sor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) preambulumának (50) bekezdése alapján, azt azonban már az illetékes levéltár végzi.

Igénybe vesz-e az adatkezelő adatfeldolgozót?

A kéményseprőipari szerv adatfeldolgozási szerződés alapján adatfeldolgozási műveletek elvégzésére az Oriana Tanácsadó, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó postacíme: 1037 Budapest, Montevideo utca 6. 1. em
Telefonszáma:(+36-1) 398 0530 
Elektronikus levélcíme: vasb@bevnan.uh
Honlapja: www.oriana.hu

2. A telefonos ügyfélszolgálati tevékenység kapcsán végzett adatkezelés – hangfelvétel  rögzítése

A kéménysepréssel kapcsolatos általános információk tekintetében a kormányzati ügyfélvonalon kaphat általános tájékoztatást. Valamennyi, kéménysepréssel kapcsolatos további ügyben a kéményseprőipari szerv ügyfélszolgálatával léphet kapcsolatba, amely a kormányzati ügyfélvonalról érhető el, és amelyet a kéményseprőipari szerv a 21/2016. (VI.9) BM rendelet alapján hangrögzítésre alkalmas ügyfélvonalként, és a Kormányzati Ügyfélvonal működtetője által meghatározott szolgáltatási szabályok alapján működtet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján.

Az ügyfélvonal segítségével könnyen és gyorsan felveheti a kapcsolatot a kéményseprőipari szervvel, leadhatja megrendelését, benyújthatja bejelentését/panaszát, a sormunka harmadik időpontjának egyeztetése érdekében visszahívást kérhet.

Magában foglalja-e ez az adatgyűjtés személyes adatok kezelését?

A telefonon történő kommunikáció rögzítésével az emberi hang mint személyes adat kezelésére kerül sor. A bejelentés kapcsán az adatkezelő személyes adatként a bejelentő elérhetőségét kezeli. Mivel a telefonos kommunikáció velejárója a bemutatkozás, a név kezelésére is sor kerül, továbbá a bejelentő saját elhatározásából egyéb személyes adatot is megadhat, amennyiben azt az ügy célja megkívánja, így különösen:

 • a tulajdonos vagy használó neve, 
 • lakcíme, tartózkodási helye, értesítési címe, 
 • telefonszáma,
 • e-mail címe.

Mivel az egyedi ügyek vizsgálatához a telefonálóhoz rendelhető ingatlant és a telefonáló ingatlanhoz való viszonyát azonosítani szükséges, ügyintézőnk hívása során felkéri Önt nevének, lakcímének, és az ingatlanhoz fűződő kapcsolatának (tulajdonos/használó) megadására. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az ügyintézővel történő beszélgetés során előfordulhat, hogy az ügy körülményeire tekintettel más, személyes, vagy akár különleges adatnak minősülő információk közlésére is sor kerül, pl. amennyiben az érintett megemlíti, hogy betegsége okán nem tartózkodott az ingatlanban a sormunka 1. és 2. időpontjában.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

A hangrögzítés célja a panaszok ügyintézése, a telefonon tett nyilatkozatok bizonyítása, megrendelés leadása esetén a felek együttműködésének, a megfelelő teljesítésnek, a kéményseprőipari szerv jogszerű eljárásának dokumentálása, az esetleges polgári jogi igények érvényesítése, minőségbiztosítás.

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, vagyis mivel az érintett a telefonbeszélgetés szóbeli tájékoztatást követően a kommunikáció fenntartásával hozzájárul az adatok kezeléséhez.

Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja.  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Amennyiben a beszélgetés rögzítését nem kívánja, ahhoz nem járul hozzá, vagy hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérjük, hogy megkeresését személyesen, elektronikus úton xrzralfrceb.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh e-mail címre, vagy a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu linkre kattintva a webes felületen juttassa el ügyfélszolgálatunk részére.

Továbbítja-e a személyes adatokat az adatkezelő?

A kormányzati ügyfélvonal minőségbiztosítását Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) végzi, az Ön adatkezelési hozzájárulása kiterjed a kizárólag e cél érdekében történő hozzáférés biztosítására is.

A felvételhez más szervek külön törvény felhatalmazása hiányában nem férhetek hozzá. Így pl. törvény felhatalmazása alapján továbbítható a felvétel a tűzvédelmi hatóság, nyomozó hatóság, bíróság felé.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

A kéményseprőipari szerv a 21/2016. (VI.09) BM rendelet 13.§ (8) bekezdése alapján 5 évig köteles megőrizni a hangfelvételeket, azonban az érintett kérelmére a hangfelvételt ezen időszak elteltét megelőzően is törölni köteles.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

A hanganyag a közérdekű bejelentés/panasz, megrendelés, időpontegyeztetés dokumentációja, és így annak rögzítését követően a kéményseprőipari szervnél a kéményseprőipari tevékenység ellátása, közérdekű bejelentés és panasz kivizsgálási eljárás lefolytatása céljából folytatódik az adatok kezelése. 

Igénybe vesz-e az adatkezelő adatfeldolgozót?

A Kéményseprőipari szerv a 35002/5217/2017. ált. számú adatfeldolgozási szerződés alapján adatfeldolgozási műveletek elvégzésére a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-t, adatfeldolgozóként veszi igénybe.

Székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Postacíme: 1389 Budapest, Pf. 133.
Telefonszáma: (+36-1) 459-4200
Telefaxszáma: (+36-1) 303-1000
Elektronikus levélcíme: vasb@avfm.uh
Honlapja: http://www.nisz.hu/

3. A webes ügyintézési felület üzemeltetése kapcsán végzett adatkezelés (a megrendelések kapcsán végzett adatkezelések kivételével, melyet a 4. pont tartalmaz)

A Kstv. 5. § (12) bekezdése alapján az ingatlan használója jogosult a kéményseprőipari szervvel és a kéményseprőipari szolgáltatóval elektronikus úton kapcsolatot tartani. A 21/2016. BM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó az ügyfélszolgálat mellett az ingatlan használója részére az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét folyamatosan biztosítja, mely egyik eszköze a webes ügyintézési felület. 

Magában foglalja-e ez a személyes adatok kezelését?

A felület bármelyik menüpontjának kiválasztása esetén meg kell adnia:

 • családi és utónevét, 
 • a lakóhelyének vagy tartózkodási/értesítési helyének címét, 
 • az ügyben érintett ingatlan címadatait,
 • kapcsolattartási adat (telefonszám, e-mail cím): A felület kitöltése során az „Időpontfoglalás”, „Megrendelés”, „Számlázás”, „Bejelentés/Panasz”, „Adatmódosítás” opciók kiválasztása esetén szükség van legalább egy kapcsolattartási adat megadására, a mezők kitöltésével ezen adatok kezeléséhez is hozzájárul az ügyfél. Kérjük, hogy kizárólag az Ön által kiválasztott kapcsolatfelvételi módhoz tartozó elérhetőségi adatot adja meg! A számlázás tekintetében kizárólag akkor adjon meg telefonszámot, ha igényli a telefonos kapcsolatfelvételt.

Mivel a „Bejelentés/Panasz” opció kiválasztása esetén az Ön által továbbított személyes adatok köre nem határozható meg előre, tekintettel az ügyek egyedi sajátosságaira. Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy az ügy körülményeire tekintettel más, személyes, vagy akár különleges adatnak minősülő információkat közlésére is sor kerül, pl. amennyiben az érintett megemlíti, hogy betegsége okán nem tartózkodott az ingatlanban a sormunka 1. és 2. időpontjában.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

A felek együttműködésének, a megfelelő teljesítésnek, a kéményseprőipari szerv jogszerű eljárásának dokumentálása, az esetleges polgári jogi igények érvényesítése, az egyedi ügyek vizsgálatához a megkeresést beküldő személyhez rendelhető ingatlant és az ingatlanhoz való viszonyának azonosítása. 

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, vagyis mivel az érintett az írásbeli tájékoztatást követően kifejezetten hozzájárul az adatok kezeléséhez.

Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja.  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Amennyiben a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérjük, hogy megkeresését személyesen, elektronikus úton xrzralfrceb.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh e-mail címre, vagy a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu linkre kattintva a webes felületen juttassa el ügyfélszolgálatunk részére.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

A kéményseprőipari szerv 5 évig őrzi meg a webes felületen történő bejelentéseket.

Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

A webes felületen továbbított adatokhoz más szervek külön törvény felhatalmazása hiányában nem férhetek hozzá. Így pl. törvény felhatalmazása alapján továbbítható a felvétel a tűzvédelmi hatóság, nyomozó hatóság, bíróság felé. 

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

A webes ügyintézés dokumentációja a kéményseprőipari szervnél a kéményseprőipari tevékenység ellátása, közérdekű bejelentés és panasz dokumentációja, és a kivizsgálási eljárás lefolytatása céljából folytatódik az adatok kezelése. 

Igénybe vesz-e az adatkezelő adatfeldolgozót?

A webes felület működtetése kapcsán adatfeldolgozási tevékenységet végez a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület.

Az adatfeldolgozó postacíme: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Telefonszáma:(+36-1) 303-0168
Telefaxszáma:(+36-1) 477-0549
Elektronikus levélcíme: vasb@efbr.uh
Honlapja: www.rsoe.hu

4. Megrendelésekkel kapcsolatban végzett adatkezelés

A sormunka keretén kívül végzett kéményseprőipari tevékenység elvégzése megrendelő kitöltésével igényelhető. A megrendelő a 3. pontban említett webes felületen keresztül, e-mail-hez csatolt formanyomtatványon, személyesen a megyei ellátási csoport ügyfélszolgálati pontokon vagy a Kormányzati Ügyfélvonal (hívószám: 1818 ) 9. menü 1.2 Megrendelés alponton telefonon igényelhető.

Magában foglalja-e ez a személyes adatok kezelését?

A megrendelés leadásához minden esetben meg kell adnia:

 • családi és utónevét,
 • a lakóhelyének vagy tartózkodási/értesítési helyének címét,
 • továbbá az ügyben érintett ingatlan címadatait, 
 • helyrajzi szám,
 • valamint – mivel egyes műveletek megrendelésére kizárólag a tulajdonos jogosult – a megrendelés jogcímét: tulajdonos/használó,
 • a megrendelés elvégzésének egyeztetése érdekében szükség van legalább egy kapcsolattartási adatának megadására, azok megadásával ezen adatainak kezeléséhez is hozzájárul. Kérjük, hogy kizárólag az Ön által kiválasztott kapcsolat felvételi módhoz tartozó elérhetőségi adatot adja meg.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

A felek együttműködésének, a megfelelő teljesítésnek, a kéményseprőipari szerv jogszerű eljárásának dokumentálása, az esetleges polgári jogi igények érvényesítése, az egyedi ügyek vizsgálatához a megkeresést beküldő személyhez rendelhető ingatlant és az ingatlanhoz való viszonyának azonosítása. 

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. A jogi kötelezettséget a tagállami jogban a Kstv. 2-3. §- a határozza meg, a kezelhető adatok körét a Kstv.6. § -a rögzíti. 

A fent megjelölt további adatok Ön hozzájárulásával kerülnek a kéményseprőipari szerv kezelésébe, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) alpontja alapján, hozzájárulás alapján jogosult a személyes adatok kezelésére.

Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

Nem.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

A kéményseprőipari szerv 5 évig őrzi meg a megrendeléssel kapcsolatos bejelentéseket.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

Nem.

Igénybe vesz-e az adatkezelő adatfeldolgozót?

A telefonon benyújtott megrendelések tekintetében a 2., a webes felületen benyújtott megrendelések tekintetében a 3. pontban foglalt adatfeldolgozók érintettek.

5. Számlázással, hátralékkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Magában foglalja-e ez a bejelentés személyes adatok kezelését?

 • családi és utónevét,
 • a lakóhely címe.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

Az adatkezelés célja kéményseprőipari szerv által elvégzett költségtérítéses munkák esetén a kiszállási díj, a költségtérítés megállapítása, számla kiállítása, továbbá amennyiben a fizetés késedelmes, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján megállapított késedelmi kamat, amennyiben a kötelezett nem teljesít, a behajtással összefüggésben keletkezett költségek beszedése, a fizetésre kötelezett azonosítása a számvitelről szóló törvény. Az adatkezelés az érintett nevére, lakcímére terjed ki.

Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

Helyi önkormányzatok részére a Kstv. 2. § (6) és (13) bekezdés alapján, a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekben meghatározott számviteli bizonylatokat.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

Az adatokat a hátralék kiegyenlítése, vagy az igény érvényesítésére vonatkozó jogi lehetőség elévüléséig kezelik, de minimum 8 évig. 

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. A jogi kötelezettséget a tagállami jogban a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (6) és (16) bekezdése, továbbá a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM rendelet 16.§ (6) bekezdése rögzíti és a számvitelről szóló 2000 évi C. törvény tartalmazza.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

Nem.

6. Időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés

Az égéstermék elvezetővel rendelkező társasházi ingatlanok tulajdonosait, használóit amennyiben a kéményseprőipari szerv a sormunkát az első és második alkalommal nem tudta elvégezni, és a harmadik alkalommal megrendelés alapján végzi el azt a kéményseprő a kiválasztott időpontban. Egylakásos ingatlanok esetén a vonatkozó jogszabályokban (Kstv., 21/2016. BM rendelet) meghatározott időintervallum szerint ingyenes sormunka keretén kívül elvégzett sormunkában meghatározott tevékenység elvégzését időpontfoglalással rendelheti meg az érintett. 

Magában foglalja-e ez a bejelentés személyes adatok kezelését?

 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • email cím.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

A cél, hogy az ingatlanhasználók, tulajdonosok kiválaszthassák a tevékenység időpontját. Az időpontfoglaláshoz név és lakcím megadása szükséges, továbbá a választott kapcsolattartási mód függvényében az érintett e-mail címe vagy telefonszáma.

Miért kezelheti az adataimat a kéményseprőipari szerv?

A név és a lakcím tekintetében természetes személyeknek a személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés a név és a lakcím tekintetében a Kstv. 6.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján kötelező.

Az elérhetőség kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján, azaz hozzájárulás alapján történik. Az elektronikus levélcím és a telefonszám tekintetében a jogalap az Infotv. 5.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

Az adatkezelés a sormunka, sormunkán kívüli tevékenység időpontjának véglegesítéséig tart.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

További adatkezelés történik az 1. pontban meghatározott, kéményseprőipari tevékenység ellátásához szükséges adatgyűjtés érdekében.

Igénybe vesz-e az adatkezelő adatfeldolgozót?

A webes felület működtetése kapcsán adatfeldolgozási tevékenységet végez a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület. (3. pont)

7. Képfelvételek készítése

A közvélemény tájékoztatása, a katasztrófavédelmi tevékenység bemutatása céljából a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a tevékenységükkel kapcsolatos eseményekről képfelvételt vagy kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készítenek. A felvételek készítése érintheti a beavatkozások során, a katasztrófavédelemmel kapcsolatos nyilvános eseményeken, rendezvényeken, konferenciákon jelenlévő személyeket.

Magában foglalja-e ez a tevékenység személyes adatok kezelését?

A felvételek rögzítik az érintett képmását, az általa tanúsított viselkedést, az emberi hangot.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

A felvételek a közvélemény tájékoztatását, a katasztrófavédelmi tevékenység bemutatását szolgálják.

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, vagyis mivel az érintett hozzájárul az adatok kezeléséhez. Az adatkezelő az érintett hozzájárulását az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást követően kéri meg, ez általában írásban rögzített hozzájárulást jelent.

Kivételt képez a tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esete, amelyek tekintetében az adatkezelés jogalapját a GDPR 85. cikk (1)-(2) bekezdése pontja alapján a tájékozódási jog biztosítása érdekében, újságírói célból a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (2) bekezdése biztosítja az adatkezelés jogalapját.

Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel kivételével későbbiekben visszavonhatja. Amennyiben a visszavonás módját az adott eseményhez tartozó adatkezelési tájékoztató nem tartalmazza, a visszavonás a BM OKF GEK Hivatalhoz nyújtható be az érintetti jogok gyakorlásáról szóló részben meghatározott módon. A kérelemben meg kell jelölni azt az eseményt, amelyen a felvétel készült, és az esemény időpontját.

Adatkezelési idő: Ha az érintett később nem kéri azok törlését – az adatkezelő az archívumában selejtezés nélkül megőrzi.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és e-mail cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

8. Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

A BM OKF GEK honlapja egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretű adatfájlok, ún. cookie-k/sütik kerülnek a látogató számítógépére. Ennek megtörténtéről a látogató nem kap külön további értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. 
Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenység meggátolható, ennek pontos módjáról a látogató böngészőjének útmutatója igazítja el.

Magában foglalja-e ez személyes adatok kezelését?

A honlap meglátogatásával az érintett IP címét és számítógépének egyes adatait tartalmazó naplófájl készül.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztése, statisztikák készítése.

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, melyet a cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatást tartalmazó felugró ablakban, az „Elfogadom” gombra kattintással ad meg.

Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

Nem.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az érintett kérelmére az üzemeltető és a tartalomszolgáltató haladéktalanul megsemmisíti.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és e-mail cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

9. Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

A BM OKF GEK állományába tartozni kívánó személyek e szándékukat önéletrajzuk megküldésével jelzik. Az önéletrajzokat az érintettek bizonyos esetekben a BM OKF GEK által meghirdetett álláshelyekre, más esetekben konkrét pályázatra való jelentkezés nélkül küldik be.

Magában foglalja-e személyes adatok kezelését?

Az önéletrajzok általában a pályázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat, képzettségre, korábbi foglalkoztatásra utaló adatokat, valamint olyan adatokat tartalmaz, melyet az érintett rendelkezésre bocsát.

Konkrét álláshelyre kiírt pályázat esetén, amennyiben az önéletrajz alapján a jelentkezővel történő személyes interjúra is sor kerül, az adott jogviszony létesítésével kapcsolatos kötelező adatkezelésekről az érintett személyesen kap tájékoztatást. Mivel a különböző foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos adatkezelésre az adott jogviszonyra vonatkozó jogállási törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, és a kezelendő adatok köre a jogviszonytól és a betöltendő beosztástól függ, továbbá az adatkezelési jogalapok is eltérőek, ezekre nézve ez a tájékoztató nem tartalmaz információkat.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

Az adatkezelés célja a BM OKF GEK állományába jelentkezők alkalmasságának első felmérése.

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

Az álláspályázatokra benyújtott önéletrajzok tekintetében adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mivel az adatkezelés szerződés (jelen esetben a szolgálati jogviszonyt létesítő parancsok is ennek minősülnek) megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

Kizárólag, amennyiben az érintett hozzájárul, hogy más hivatásos katasztrófavédelmi szervnél is megvizsgálják, hogy rendelkezésre áll-e számára alkalmas, betöltetlen beosztás.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

Konkrét pályázatra történő jelentkezés esetén a pályázatban foglaltak szerint, a cél megvalósulásáig, a BM OKF GEK személyi állományába nem pályázat keretében jelentkezők önéletrajzát a BM OKF GEK három hónapig őrzi meg. Ezt követően a postán érkezett vagy személyesen benyújtott iratot a BM OKF GEK visszaküldi a jelentkezőnek, a részére elektronikus úton benyújtott önéletrajzot pedig törli. A három hónapos adattárolási határidő lejártát követően a pályázati anyagokat a BM OKF GEK megsemmisíti, vagy ha arra a jelentkező külön igényt tart, részére visszaküldi.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

A bejelentés kapcsán keletkező irat tekintetében ügyvitelű célú megőrzés történik a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.

Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és e-mail cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

10. Közérdekűadat-megismerési igények teljesítése

A BM OKF GEK mint közfeladatot ellátó szerv lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse, ennek keretében bárki közérdekűadat-megismerési igénnyel fordulhat a BM OKF GEK-hez.

Magában foglalja-e ez személyes adatok kezelését?

Az adatkezelés során sor kerül az adatigénylő nevének, valamint azt az elérhetőségének kezelésére is, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

Az adatigénylő nevére és az általa megadott kapcsolattartási adatra az adatigény teljesítése (pontosítás, meghosszabbítás, adatok megküldése) és annak vizsgálata céljából van szükség, hogy az igény beérkezését megelőző 1 évben ugyanazon igénylő azonos tartalmú adatigényt benyújtott-e.

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. Ezt a jogi kötelezettséget a tagállami jogban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1) bekezdése határozza meg.

Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

Amennyiben az adat kezelője nem a BM OKF GEK, és az adatkezelő kiléte teljes bizonyossággal megállapítható, a BM OKF GEK az adatigényt átteszi az adatkezelőhöz, és erről az adatigénylőt is értesíti.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

Az adatigény beérkezésétől számított 1 éves időtartam lejártát követően az igénylő személyes adatait a BM OKF GEK az ügyiratokból haladéktalanul törli.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és e-mail cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

11. Közérdekűadat-megismerési igényekkel kapcsolatos költségtérítés megfizetése

A közérdekűadat-megismerési igény teljesítéséért az adatkezelő BM OKF GEK az arra vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén költségtérítést állapíthat meg.

Magában foglalja-e ez személyes adatok kezelését?

A BM OKF GEK által kiállított számviteli bizonylathoz személyes adatok (név, cím, adóazonosító jel, számlázási név, cím) kezelése szükséges.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

Az adatkezelés célja a fizetésre kötelezett azonosítása, a fizetési kötelezettség megállapítása és a számla kézbesítése.

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. Ezt a jogi kötelezettséget a tagállami jogban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166.§ és 169.§ (2) bekezdése határozza meg.

Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

Az adatok kizárólag a pénzügyi bizonylatok ellenőrzésére felhatalmazottak részére továbbíthatóak.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

Az adatkezelés ideje a szigorú számadási bizonylatok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint 8 év.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

A bejelentés kapcsán keletkező irat tekintetében ügyvitelű célú megőrzés történik a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.

Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és emailcím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

12. Közérdekű bejelentések és panaszok

Magában foglalja-e ez személyes adatok kezelését?

A közérdekű bejelentések és panaszok hatékony kivizsgálása és a bejelentővel, panaszossal történő kapcsolattartás céljából személyes adatok kezelésére is sor kerül.

Az adatkezelés a panaszos vagy bejelentő nevére, továbbá az általa a további tájékoztatás céljából megadott elérhetőségére, továbbá a beadvány tartalmában szereplő egyéb személyes adatra terjed ki, amennyiben pl. az ügyben mások is érintettek, és őket a panaszos vagy a bejelentő név szerint megemlíti, vagy amennyiben az ügy szereplőinek élethelyzetéről, a panasz alapját képező problémájáról a bejelentés vagy panasz tényeket vagy utalást tartalmaz. 

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

A panaszos vagy bejelentő azonosítása elősegíti a panasz vagy bejelentés kivizsgálásának sikerességét, a név és az elérhetőség az arra jogosult személlyel történő kapcsolattartást szolgálja, a beadványban szereplő egyéb adatok az ügy kivizsgálásához nyújtanak segítséget.

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. Ez a jogi kötelezettség a panasz vagy bejelentés kivizsgálására, a tájékoztatásra, amennyiben pedig a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, annak áttételére vonatkozik. A jogi kötelezettséget a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1.-2.§-ai határozzák meg.

Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a panaszt vagy a közérdekű bejelentést és ezzel együtt a benne szereplő személyes adatokat is, az adatkezelő átteszi az eljárásra és az adatkezelésre is jogosult szervhez. Azonban a panaszos vagy bejelentő kérheti, hogy adatait áttétel során az adatkezelő ne továbbítsa, ez azonban ahhoz vezethet, hogy a címzett a panaszt vagy bejelentést nem vizsgálja ki. 

Egyebekben a személyes adatok kizárólag a panaszos vagy a bejelentő hozzájárulásával továbbíthatóak. Ez a hozzájárulás bármely időpontban, az érintetti jogokról szóló részben foglaltak szerint, az eredeti ügy tárgyának megjelölésével visszavonható. Ez azonban nem érinti a már végrehajtott adattovábbítás jogszerűségét.

Ha azonban a kivizsgálás során nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

Az adatok kezelése az adatkezelési cél megvalósulásáig történik.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

Ezen adatkezelési céloktól eltérő, további adatkezelési cél lehet, amennyiben a közérdekű bejelentés vagy panasz alapján az adatkezelőnél hatósági eljárás indul, és a panaszos vagy közérdekű bejelentő ezen eljárásnak is résztvevője lesz.
Az irat tekintetében ügyvitelű célú megőrzés történik a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.
Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és e-mail cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

13. E-papír szolgáltatás útján történő iratbenyújtás

Az állampolgárok egyes ügyeket e-papír szolgáltatás útján indíthatnak meg (https://epapir.gov.hu/). 

Magában foglalja-e ez személyes adatok kezelését?

Mivel az e-papír szolgáltatás igénybevételéhez ügyfélkapu szükséges, a bejelentkezési űrlap rendszerbe történő feltöltése szintén személyes adatok kezelésével jár, ezek a név, születési név, anyja neve, születési hely, idő. 

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

Az azonosítási szolgáltatás biztosítása céljából.

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. A regisztráció során az azonosítási szolgáltatás biztosítását a tagállami jogban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 25.§ (1) bekezdésének c) pontja határozza meg.

Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?

Nem.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

Az ügyirat kezelési idejével azonos ideig, mivel a rendszer az adatokat rögzíti az ügyiraton.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és e-mail cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

14. A BM OKF GEK üzemeltetésében lévő objektumok térfigyelő kamerás védelme

A BM OKF GEK az üzemeltetésében lévő objektumokban térfigyelő kamerarendszert működtet, mely tekintetében a katasztrófavédelem szervezeteivel közös adatkezelést végez. A kamerák üzemeltetését a BM OKF GEK végzi.

Magában foglalja-e személyes adatok kezelését?

A térfigyelő kamera által készített felvétel rögzíti az érintett képmását, az általa tanúsított magatartást.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

A térfigyelő kamerák vagyonvédelmi célt szolgálnak a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve a jogsértő cselekmények megelőzése érdekében.

Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelő jogos érdeke a vagyonkezelésében lévő vagyontárgyak állagának megóvása, eltulajdonításuk megakadályozása, amennyiben mégis bekövetkeznének, az elkövető kilétének megállapítása.

Továbbítja-e a kamera által készített felvételt az adatkezelő?

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamera által készített felvétel, illetve más személyes adatának felvételen történő rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a BM OKF GEK ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a felvételt, valamint más személyes adatot a megkeresett adatkezelő a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben a bíróság vagy hatóság által történő megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvételt, valamint más személyes adatot a BM OKF GEK megsemmisíti, illetve törli.

Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?

Az adatkezelés idő a rögzítéstől számított 3 munkanap, kivéve, ha a megsemmisítés mellőzését kérték (ebben az esetben maximum 30 nap), vagy ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

Történik-e az eredeti adatkezelési céltól eltérő céllal további adatkezelés?

Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és e-mail cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

 

* * * * * * * * * * * *

 

1. Mely adatkezelések tekintetében vesz igénybe az adatkezelő adatfeldolgozót?

A honlap kapcsán adatfeldolgozói feladatokat lát el a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület.

A BM OKF részére érkező iratok tekintetében az egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer Érkeztető Rendszerével kapcsolatban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatfeldolgozást végez a következő adatfeldolgozási technikai műveletek tekintetében: küldemények biztonsági átvilágítása, felbontása, digitalizálása, érkeztető adatainak rögzítése, elektronikus továbbítás, elektronikus fizikai tárolás, kivételkezelés.

A kéményseprőipari tevékenységet érintő adatfeldolgozók az adatkezeléseknél kerültek feltüntetésre (1-6. pont). 

2. Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tesz az adatkezelő?

A BM OKF GEK a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A BM OKF GEK adatkezelési műveleteit úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

3. Milyen jogok illetik meg az érintettet a fenti adatkezelések kapcsán?

3.1 Hozzáférés:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az adatkezelő azt első alkalommal ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a BM OKF GEK a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a BM OKF GEK elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető, az iratokat vagy a szöveges fájlokat az adatkezelő az érintett személyes adatait ide nem értve anonimizálva bocsátja az érintett rendelkezésére, kivéve a telefonon történő bejelentésről készült hanganyag esetét, mert az teljes egészében kikérhető, továbbá, ha az érintett felhatalmazással rendelkezik az adatok megismerésére.

Mely adatkezelések esetén gyakorolható?

a) A hozzáféréshez való jog a tájékoztatáskérés tekintetében valamennyi adatkezelési cél tekintetében gyakorolható, az erre irányuló kérelmet minden esetben az adatvédelmi tisztviselőnek kell címezni. A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK részére.
A kérelem benyújtásakor kérjük, hogy ügyeljen a pontos címzésre. A kérelemben kérjük feltüntetni, hogy az a hozzáférési jog, azon belül a tájékoztatáshoz való jog gyakorlására irányul.
b) A hozzáféréshez való jog a másolatkérés tekintetében valamennyi adatkezelési cél tekintetében gyakorolható. A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK részére.

3.2 Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az adatváltozást, amennyiben azok azonosító adatok, igazolni kell.

Mely adatkezelések esetén gyakorolható?

A helyesbítéshez való jog az alábbi táblázatban feltüntetett adatkezelési célok tekintetében gyakorolható, az alábbi táblázatban feltüntetett módon:

 

Szakterület megnevezése

Adatkezelések megnevezése, amelyek tekintetében a helyesbítéshez való jog gyakorolható

A kérelem benyújtási módja

A BM OKF GEK Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet tevékenységével kapcsolatos adatkezelés

 • A kéményseprőipari tevékenység ellátásához szükséges adatgyűjtés
 • A webes ügyintézési felület üzemeltetése kapcsán végzett adatkezelés (a megrendelések kapcsán végzett adatkezelések kivételével, melyet a 4. pont tartalmaz)
 • Megrendelésekkel kapcsolatban végzett adatkezelés
 •  Számlázással, hátralékkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
 • Időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés
 • Kéményseprőipari tevékenységet érintő kérelmek, panaszok

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi szervezet részére.

A kérelem benyújtható a xrzralfrceb.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh e-mail címen, vagy a kéményseprőipari szerv postacímére (BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet Ügyfélszolgálati Csoport Postafiók: 1903 Budapest, Pf.: 314.), valamint a 1818. 9.1 kormányzati ügyfélvonalon, illetve külföldről történő hívás esetén a +36 (1) 550 – 1858 – helyi díjszabással hívható - telefonszámon keresztül.

Továbbá a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat webhelyen található elektronikus űrlapon keresztül.

Személyesen a kérelem a megyei ellátási csoportok ügyfélszolgálati pontjain is benyújtható.

Hivatali tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések

 • Közérdekűadat-megismerési igények teljesítése
 • Közérdekűadat-megismerési igényekkel kapcsolatos költségtérítés megfizetése

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK részére.
A kérelmet az adatvédelmi tisztviselőnek kell címezni. 

Közérdekű bejelentések és panaszok

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK részére.
A kérelmet a BM OKF GEK Hivatalnak kell címezni.

Humán tevékenység 

Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére.
A kérelmet a BM OKF GEK Humán Szolgálat részére kell címezni.

3.3 Törléshez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17.cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a GDPR 17. cikke (3) bekezdésének:

 • a) pontja alapján nem alkalmazandó, amennyiben a személyes adat megőrzése szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából, így pl. közérdekből nyilvános személyes adat az adatkezelési idő alatt nem törölhető,
 • b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó,
 • e) pontja alapján nem gyakorolható, amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, pl. a szerződéses partnerek igényérvényesítéshez szükséges személyes adatai a szerződésből fakadó igények érvényesíthetőségének elévüléséig.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az alábbi indokok relevánsak:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, pl. a telefonon történt bejelentés nyilvánvalóan téves volt
 • az érintett visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelés más jogalap hiányában nem folytatható, pl. ha a bejelentést követően eseménykezelésre nem kerül sor. Más jogalapnak minősül az eseménykezelésen túl pl., amennyiben a jelzés szándékosan valótlan volt, és az adatkezelő ennek következtében feljelentést tesz
 • a személyes adatok kezelése jogellenes
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Szakterület megnevezése

Adatkezelések megnevezése, amelyek tekintetében a törlési jog gyakorolható

A kérelem benyújtási módja

A BM OKF GEK Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet tevékenységével kapcsolatos adatkezelés

 

 

A telefonos ügyfélszolgálati tevékenység kapcsán végzett adatkezelés – hangfelvétel  rögzítése

A webes ügyintézési felület üzemeltetése kapcsán végzett adatkezelés (a megrendelések kapcsán végzett adatkezelések kivételével, melyet a 4. pont tartalmaz)

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi szervezet részére.

A kérelem benyújtható a xrzralfrceb.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh e-mail címen, vagy a kéményseprőipari szerv postacímére (BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet Ügyfélszolgálati Csoport Postafiók: 1903 Budapest, Pf.: 314.), továbbá a 1818. 9.1 kormányzati ügyfélvonalon, illetve külföldről történő hívás esetén a +36 (1) 550 – 1858 – helyi díjszabással hívható - telefonszámon keresztül.

Továbbá a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat webhelyen található elektronikus űrlapon keresztül.

Személyesen a kérelem a megyei ellátási csoportok ügyfélszolgálati pontjain is benyújtható.

Kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések

Képfelvételek

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM GEK részére.
A kérelmet a BM OKF GEK Hivatal részére kell címezni.

Az érintettel kötött szerződésen alapuló adatkezelések tekintetében az alábbi indokok relevánsak:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • a személyes adatok kezelése jogellenes
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelő szakterület megnevezése

Adatkezelések megnevezése, amelyek tekintetében a törlési jog gyakorolható

A kérelem benyújtási módja

Önéletrajzok

Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK részére.
A kérelmet a BM OKF GEK Humán Szolgálat részére kell címezni.

Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelések tekintetében az alábbi indokok relevánsak:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • a személyes adatok kezelése jogellenes

az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelő szakterület megnevezése

Adatkezelések megnevezése, amelyek tekintetében a törlési jog gyakorolható

A kérelem benyújtási módja

Kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések

Cookiekkal kapcsolatos adatkezelés

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK részére.
A kérelmet a BM OKF GEK Hivatal részére kell címezni.

Térfigyelő kamerák

A BM OKF GEK üzemeltetésében lévő objektumok térfigyelő kamerás védelme

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ részére.

3.4 Elfeledtetéshez való jog:

Ha a BM OKF GEK a személyes adatot nyilvánosságra hozta, és a BM OKF GEK az adatot a törléshez való jogra vonatkozó rendelkezések alapján azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

3.5 Adatkezelés korlátozása:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Mely adatkezelések esetén gyakorolható?

Az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlására irányuló kérelem valamennyi adatkezelési cél tekintetében benyújtható – de azt az adatkezelő kizárólag a fent megjelölt valamely feltétel fennállása esetén teljesíti – az alábbi táblázatban feltüntetett módon:
A kérelem benyújtásakor kérjük, hogy a táblázatban feltüntetettek alapján ügyeljen a pontos címzésre. A kérelemben kérjük feltüntetni, hogy az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlására irányul.

Szakterület megnevezése

Adatkezelések megnevezése, amelyek tekintetében az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorolható

A kérelem benyújtási módja

 

A BM OKF GEK Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet tevékenységével kapcsolatos adatkezelés

 • A kéményseprőipari tevékenység ellátásához szükséges adatgyűjtés
 • A webes ügyintézési felület üzemeltetése kapcsán végzett adatkezelés (a megrendelések kapcsán végzett adatkezelések kivételével, melyet a 4. pont tartalmaz)
 • A telefonos ügyfélszolgálati tevékenység kapcsán végzett adatkezelés
 • Megrendelésekkel kapcsolatban végzett adatkezelés
 • Számlázással, hátralékkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
 • Időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés
 • Kéményseprőipari tevékenységet érintő kérelmek, panaszok

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi szervezet részére.

A kérelem benyújtható a xrzralfrceb.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh e-mail címen, vagy a kéményseprőipari szerv postacímére (BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet Ügyfélszolgálati Csoport Postafiók: 1903 Budapest, Pf.: 314.), továbbá a 1818. 9.1 kormányzati ügyfélvonalon, illetve külföldről történő hívás esetén a +36 (1) 550 – 1858 – helyi díjszabással hívható - telefonszámon keresztül.

Továbbá a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat webhelyen található elektronikus űrlapon keresztül.

Személyesen a kérelem a megyei ellátási csoportok ügyfélszolgálati pontjain is benyújtható.

 

 

Hivatali tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések

 • Közérdekűadat-megismerési igények teljesítése
 • Közérdekűadat-megismerési igényekkel kapcsolatos költségtérítés megfizetése

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK részére.
A kérelmet az adatvédelmi tisztviselőnek kell címezni. 

 • Közérdekű bejelentések és panaszok

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK részére.
A kérelmet a BM OKF GEK Hivatalnak kell címezni.

 • ügyfélkapu használata /e-papír/

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK részére.
A kérelmet a BM OKF GEK Hivatalnak kell címezni.

Kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések

 • Képfelvételek
 • Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK részére.
A kérelmet a BM OKF GEK Hivatalnak kell címezni.

Önéletrajzok

 

Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK részére.
A kérelmet a BM OKF GEK Humán Szolgálat részére kell címezni.

Térfigyelő Kamerák

A BM OKF GEK üzemeltetésében lévő objektumok térfigyelő kamerás védelme

A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK részére

3.6 Adatkezelés elleni tiltakozás: 

A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett hozzájárulásán és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.

Mely adatkezelések tekintetében gyakorolható?

A tiltakozáshoz való jog az alábbi adatkezelések tekintetében gyakorolható:
a BM OKF GEK üzemeltetésében lévő objektumok térfigyelő kamerás védelme

 • cookie-kal kapcsolatos adatkezelés
 • önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

A tiltakozáshoz való jog gyakorlására irányuló kérelmet minden esetben az adatvédelmi tisztviselőnek kell címezni. A kérelmet az e-papír rendszeren (https://epapir.gov.hu/) lehet benyújtani a BM OKF GEK részére.
A kérelem benyújtásakor kérjük, hogy ügyeljen a pontos címzésre. A kérelemben kérjük feltüntetni, hogy az a hozzáférési jog, azon belül a tiltakozáshoz való jog gyakorlására irányul.

3.7 Adathordozhatósághoz való jog: 

Az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
  technikailag megvalósítható
 • kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés.

Ez az érintetti jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.
Az adathordozhatósághoz való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében nem gyakorolható, mert nem történik automatizált módon történő adatkezelés.

4. Mennyi idő a kérelmek vizsgálata és megválaszolása?

A kérelmek ügyintézési határideje 25 nap, a tiltakozási jog esetén 15 nap. A kérelem elbírálásának eredményéről az érintettet az adatkezelő tájékoztatja. Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel az adatkezelőben, hogy a kérelem valóban az érintettől származik, saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében további információkat kérhet.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az adatkezelő az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit tájékoztat, akihez az érintett adatait továbbította.
Amennyiben az nem történik meg, lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, az adatkezelő ennek tényéről és okáról az érintettet a kérelemre adott válaszában tájékoztatja.

5. Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga:

Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése érdekében az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti.
Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 23. § szerint, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: htlsryfmbytnyng@anvu.uh
Honlap: www.naih.hu

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap