Szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

Hivatal

A Hivatal az igazgató közvetlen alárendeltségében működő önálló szervezeti elem. A Hivatalhoz tartozó ügyintézők szakmai tevékenységüket a hivatalvezető irányításával végzik.

Felelős a BM OKF GEK titkársági, szóvivői, jogi, rendezvényszervezési, ügykezelési és adatvédelmi, panaszügyi - kivéve e Szabályzat 119. e) alpontjában meghatározottak - és igazgatási feladatainak végrehajtásáért.

A Hivatal szervezeti elemébe tartozó, titkári feladatokat ellátó alkalmazott az igazgató közvetlen irányításával és vezetésével:

 • gondoskodik a BM OKF GEK és az igazgatóhoz érkező iratok feldolgozásáról, továbbításáról;
 • továbbítja és figyelemmel kíséri az igazgató által kiadott, vagy felettes szerv által meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtását, jogkörében eljárva tájékoztatást kér a kijelölt felelősöktől;
 • végzi a vezetői és a feladat meghatározó értekezletekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat;
 • közreműködik a rendezvények lebonyolításában;
 • nyilvántartja az igazgató, az igazgatóhelyettesek, szolgálatvezetők, a hivatalvezető, a Hivatal állománya szabadságát. 

A Hivatal a hivatalvezető irányításával és vezetésével titkársági szakterületen:

 • összeállítja a féléves vezetői munka- és ellenőrzési terveit, a havi naptári és ellenőrzési tervet, és az igazgatóhelyettesek és a szolgálatvezetők által a szakterületüket érintően készített beszámoló alapján az éves tevékenységről szóló jelentést;
 • szervezi az igazgató hivatali programjait, figyelemmel kíséri azok alakulását és a megvalósulásukhoz szükséges feltételek biztosítását.

 A Hivatal szervezetébe tartozó sajtószóvivő az igazgató közvetlen-, és a BM OKF Kommunikációs Szolgálat szakmai irányításával, a szakterületek támogatásával:

 • ellátja a BM OKF GEK országos szintű kommunikációs tevékenységét; 
 • kidolgozza a BM OKF GEK kommunikációs tevékenységének fő irányait, területeit, módszereit, feladat- és eszközrendszerét;
 • tervezi és szervezi a BM OKF GEK kommunikációs tevékenységét, valamint az időszakos sajtótevékenységet; 
 • a BM OKF GEK a féléves munka- és ellenőrzési tervei alapján elkészíti az éves kommunikációs tervet;
 • a szakterületek felkérésére közreműködik a BM OKF GEK kiadványainak elkészítésében, lakossági tájékoztató kampányok tervezésében;
 • előkészíti a BM OKF GEK sajtóközleményeit, sajtómeghívóit és sajtó-háttéranyagait;
 • sajtószervezéssel közreműködik a BM OKF GEK által rendezett eseményeken, kiemelt ünnepi rendezvényeken, konferenciákon, szakmai versenyeken;
 • a feladat végrehajtást szükség szerint egyezteti a BM OKF, valamint más területi szervek sajtóreferenseivel, továbbá az együttműködő és  a társszervek azonos szintű szakterületi munkatársaival;
 • felelős a BM OKF GEK és a kéményseprőipari tevékenység internetes honlapok folyamatos működéséért;
 • a BM OKF GEK és a kéményseprőipari tevékenység honlapok, valamint a Katasztrófavédelem elektronikus folyóirat számára – vezetői utasításra – cikkeket ír, fényképfelvételeket készít;
 • koordinálja a BM OKF GEK honlapokkal kapcsolatos tevékenységét, tematikusan kialakítja a friss információk helyét;
 • végzi a Katasztrófavédelem elektronikus folyóirat terjesztésével kapcsolatosan a BM OKF GEK-re szabott feladatokat;
 • elkészíti a BM OKF GEK munkáját bemutató szakmai anyagokat a BM OKF évkönyvhöz;
 • fotókat készít a BM OKF GEK szervezésében lezajlott eseményekről;
 • időszakos sajtóelemzéseket és sajtóértékeléseket készít;
 • szervezi és előkészíti az igazgató és az általa kijelölt személyek sajtószereplését;
 • rendszeres kapcsolatot tart fenn a BM OKF és más területi szervek sajtóreferenseivel, szóvivőivel;
 • előkészíti a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok kéményseprés témájú nyilatkozatait, sajtóanyagait;
 • koordinálja a média részéről érkező kérdésekre adandó válaszok összeállítását, jóváhagyását és megküldését;
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a BM OKF GEK szervezetét érintő sajtómegjelenéseket, a napi sajtófigyelés alapján javaslatot tesz a hivatalvezetőnek a reagálást igénylő sajtóanyagokra és részt vesz a reagálást igénylő anyagok előkészítésében.

 Jogi szakterületen:

 • a szakterületek feladatainak ellátásához – szükség esetén – jogi tanácsot és tájékoztatást ad, a személyi állomány részére jogi tanácsot nyújt; 
 • felhívja az igazgató figyelmét a feladatkörében tudomására jutott jogsértésekre és javaslatot tesz azok megszüntetésére;
 • részt vesz a gazdasági és egyéb döntések jogi szempontú előkészítésében;
 • figyelemmel kíséri a BM OKF GEK jogalkalmazási gyakorlatát, indokolt esetben belső normák kiadását, módosítását, vagy hatályon kívül helyezését kezdeményezi;
 • amennyiben belső norma jogszabályba ütközéséről szerez tudomást, az attól való eltérést jelzi a döntésre jogosult vezetőnek;
 • véleményezi a BM OKF GEK belső normáinak tervezetét, egyetértése esetén jogi megfelelőségét tanúsítja;
 • előkészíti a belső normák deregulációját és a hatályos normák címjegyzékének kiadását;
 • gondoskodik a tárgy szerint illetékes szakterületek bevonásával a más szervek által előkészített jogszabályok, kormány-előterjesztések, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök, továbbá jelentések és tájékoztatók belső véleményezéséről, a beérkezett vélemények jogi szempontú felülvizsgálatáról, összeállítja a BM OKF GEK álláspontját összegző átiratot;
 • végzi a szakterület által előkészített és részére megküldött szakmai tervezet jogi szempontú véleményezését;  
 • véleményezi a BM OKF GEK által kötendő szerződéseket, egyetértése esetén jogi megfelelőségét tanúsítja, külön vezetői döntés alapján a szerződéseket megszerkeszti és ellenjegyzésre előkészíti, véleményezi az igazgató által külső szervekkel kötendő együttműködési megállapodásokat, egyetértése esetén jogi megfelelőségüket tanúsítja, külön vezetői döntés alapján az együttműködési megállapodásokat megszerkeszti és ellenjegyzésre előkészíti;
 • ellátja a BM OKF GEK jogi (peres és nem peres) képviseletét. Ezen képviseleti tevékenységét a BM OKF GEK működéséből adódó munka- és polgári és közigazgatási jogi ügyekben a szakterületekkel együttműködve végzi.

Ügykezelés szakterületen:

 • működteti az elektronikus iktatási rendszert, felügyeli és koordinálja a kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatok ellátását; 
 • felügyeli az ügyiratkészítés formai követelményeinek érvényesülését, meghatározza az ügyiratforgalom rendjét; 
 • vezeti a belső szabályozó eszközök elektronikus nyilvántartását;
 • segíti és ellenőrzi a BM OKF GEK szervezeti elemeinek ügyviteli tevékenységét, szervezi az ügyviteli képzéseket, továbbképzéseket a BM OKF GEK munkatársai részére.

 A Hivatal szervezetébe tartozó adatvédelmi tisztviselő az igazgató közvetlen-, és a BM OKF adatvédelmi tisztviselő szakmai segítségnyújtásával és felügyeletével, a szakterületek támogatásával

 • segíti és ellenőrzi a BM OKF GEK szervezeti elemeinek adatvédelmi tevékenységét, szervezi az adatvédelmi képzéseket, továbbképzéseket a BM OKF GEK munkatársai részére;
 • ellátja az információs önrendelkezési jogról meghatározott feladatokat;
 • kidolgozza és karbantartja a BM OKF GEK Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát, valamint gondoskodik az abban foglaltak érvényre juttatásáról;
 • javaslatot tesz az adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályozók kibocsátására, módosítására;
 • ellátja az általános adatvédelmi rendeletben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben az adatvédelmi és az információszabadsággal foglalkozó tisztviselő számára meghatározott feladatokat;
 • teljesíti a személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos kérelmekkel összefüggő jelentéstételi kötelezettségeket, feladatokat. 

Igazgatási szakterületen:

 • karbantartja a BM OKF GEK Határidős Jelentések Táblázatát (a továbbiakban: HJT);
 • koordinálja az állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel fennálló együttműködésekkel összefüggő feladatok ellátását, vezeti az adatbázist;
 • szükség esetén javaslatot tesz a belső szabályozók módosítására, szakterülete vonatkozásában véleményezi az intézkedés- és jogszabálytervezeteket.

Ügyfélszolgálati szakterületen:

 • lefolytatja – a kéményseprőipari tárgyú beadványok kivételével – a kérelmekkel, javaslatokkal, közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos eljárásokat; 
 • hivatali időben biztosítja a telefonos ügyfélszolgálat működését, továbbá szervezi, és végzi az ügyfélszolgálati tevékenységet érintő elektronikus úton, valamint a postai küldeményként érkező levelekkel kapcsolatos teendőket;
 • ellátja a közzétett ügyfélfogadási időben személyesen tett bejelentések felvételét;
 • közreműködik a bejelentések, panaszok kivizsgálásában, valamint
 • az Ügyfélszolgálati Csoport adatszolgáltatásával és közreműködésével értékeli, elemzi az előző évi közérdekű bejelentéseket, javaslatokat, kérelmeket és panaszokat, erről a BM OKF részére jelentést készít és terjeszt fel. 

A rendezvényszervezés és a társadalmi kapcsolatok szervezése tekintetében feladatai:

 • koordinálja a BM OKF GEK ünnepeinek, belső és külső rendezvényeinek lebonyolítását, felügyeli azokat, illetve részt vesz a szervezésükben; 
 • elkészíti a rendezvények, ünnepségek, állománygyűlések forgatókönyvét, berendelőjét és megküldi az érintett szakterületeknek;
 • közreműködik a szakterületek rendezvényeinek szervezésében;
 • közreműködik külső rendezvényeken, kiállításokon a BM OKF GEK megjelenésének szervezésében.

Ellenőrzési Szolgálat

Az Ellenőrzési Szolgálat tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. 

Feladatkörében eljárva – a BM OKF Ellenőrzési Szolgálat felügyelete és irányítása alatt – együttműködik az állami és kormányzati ellenőrző szervekkel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, valamint a rendvédelmi szervek ellenőrző szerveivel. 

Az Ellenőrzési Szolgálat vezetője a BM OKF GEK belső ellenőrzési vezetője.

Az Ellenőrzési Szolgálat feladatai végrehajtásához személyeket vonhat be a BM OKF GEK valamennyi szervezeti elemétől.

A szakmai ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a BM OKF Ellenőrzési Szolgálat szolgálatvezetője által kidolgozott és a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott Ellenőrzési Szabályzat tartalmazza.

A költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, módszertant, az ellenőrzések során követendő eljárás rendjét, a követelmények rendszerét a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és az igazgató által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

Az Ellenőrzési Szolgálat feladatai körében:

 • összeállítja a BM OKF GEK kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves belső-, valamint revizori ellenőrzési tervét;
 • összeállítja és szakirányítójával egyezteti a BM OKF GEK féléves vezetői munka- és ellenőrzési terv ellenőrzési részét;
 • az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a jogszabályi és belső normák előírásainak megsértése ellen, amelynek keretében javaslatot tesz az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén – az igazgató megbízásából – az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;
 • a belső ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a korrupciós jelenségekkel szemben, megelőzése érdekében javaslatokat tesz, szükség esetén kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;
 • az ellenőrzések tapasztalatai alapján, szükség szerint javaslatot tesz belső normák kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált;
 • végrehajtja az éves belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzéseket, valamint igazgatói utasításra soron kívül bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységet végez;
 • elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítése és működése jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
 • vizsgálja a BM OKF GEK szervezeti elemeinél az irányítási és ellenőrzési tevékenység végzését, vizsgálja annak érvényesülését, hatékonyságát;
 • elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
 • az ellátott szervezetek tekintetében vizsgálja a BM OKF GEK által, megállapodás alapján biztosított gazdasági feladatok megfelelőségét, hatékonyságát, amelynek keretén belül jogosult az ellátott szervezeteknél lévő folyamatok, dokumentumok pénzügyi-gazdasági szempontú ellenőrzésére;
 • a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, valamint feltárása érdekében, továbbá a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
 • az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi egyes szervezeti elemek vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását;
 • büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság esetén haladéktalanul tájékoztatja az igazgatót, és javaslatot tesz a megfelelő eljárás megindítására;
 • mulasztások, hiányosságok feltárásával kezdeményezi a személyes felelősségre vonást, megakadályozza a hibák ismétlődését;
 • az igazgató által kijelölt ügyekben végzi a panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását;
 • nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések megállapításai alapján megtett intézkedéseket, szükség esetén utóellenőrzést végez;
 • nyilvántartja és nyomon követi a külső ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések végrehajtását, valamint elkészíti az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló éves beszámolót;
 • betartja a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat;
 • a tevékenységével kapcsolatosan beszámoló jelentéseket készít, a középirányító szerv részére adatot szolgáltat;
 • elkészíti, összeállítja és felterjeszti a BM OKF GEK belső ellenőrzési, illetve revizori tevékenységéről szóló éves jelentést.

 

Humán Szolgálat

Felelős a BM OKF GEK humán stratégiája és a humán erőforrásokkal való gazdálkodás elveinek kidolgozásáért, a személyügyi és állományszervezési munkáért, ezzel kapcsolatos nyilvántartásokért, a feladatkörébe tartozó (személyügyi, munkaügyi, szociális, fegyelmi valamint oktatási és képzési) ügyek törvényes rendezéséért, az állomány egészségügyi és mentális állapotáért, valamint a munkavédelmi feladatok végrehajtásáért.

A Humán Szolgálat az igazgató közvetlen alárendeltségében működő önálló szervezeti elem. A Humán Szolgálathoz tartozó ügyintézők szakmai tevékenységüket a szolgálatvezető közvetlen irányításával végzik.

Személyzeti szakterületen:

 • előkészíti az igazgató személyügyi, munkaügyi, szociális és kegyeleti döntéseit, javaslatait;
 • szervezi és végzi a BM OKF GEK létszám- és státuszgazdálkodásával kapcsolatos személyügyi feladatokat;
 • elkészíti a létszámkimutatást, gondoskodik annak naprakészen tartásáról;
 • végzi a szociális helyzet elemzését, értékelését, javaslatot tesz a szociális jellegű döntésekre, ellátja a BM OKF GEK-en működő szociális bizottság titkári feladatait;
 • kidolgozza és irányítja az állománykiegészítési, pályára irányítási és toborzási feladatokat, végzi a vezetői állomány utánpótlásának tervezését, a vezetői állomány minősítésével és utánpótlásának kiválasztásával, valamint a szervezeti teljesítményértékelés koordinálásával kapcsolatos feladatokat, tervezi, szervezi a jutalmazási keret felhasználását, és előkészíti az elismerési javaslatokat;
 • képesítési követelmények alapján tervezi és szervezi az állomány beiskolázását;
 • végzi az állomány biztonsági ellenőrzésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat;
 • végzi az érintett állomány vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos személyügyi feladatokat;
 • végzi a rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos előkészítő munkálatokat;
 • végzi a munkáltatói jogok gyakorlását érintő személyügyi és munkaügyi tárgyú panaszok ügyintézését, nyilvántartását;
 • végzi a gondozási körbe tartozó nyugállományúakkal, szolgálati járandóságban részesülőkkel kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a személyügyi és munkaügyi nyilvántartások, adattárak kezelését és védelmét;
 • megállapítja a BM OKF GEK állományának szabadságát, amelyet minden tárgyév elején megküld a szervezeti elemek vezetőinek;
 • együttműködik a szakszervezetekkel, kapcsolatot tart a Magyar Rendvédelmi Karral;
 • gondoskodik az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján megalkotott esélyegyenlőségi tervben foglaltak érvényesüléséről;
 • folyamatos kapcsolatot tart fenn a kormányhivatalokkal a közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében és végzi közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos személyügyi feladatokat;
 • jogviszony létesítésekor közreműködik az elektronikus ügyintézéshez szükséges Ügyfélkapu létrehozását;
 •     előkészíti a rendvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítés és rendvédelmi egészségkárosodási járadékkal kapcsolatos vezetői döntéseket, vezeti a kapcsolódó jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat;
 •     végzi a személyi állomány foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatosan keletkezett, a tevékenységi körébe tartozó valamennyi irat elektronikus ügyintézését;
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapon kiadmányozott jognyilatkozatról a Humán Szolgálat kijelölt tagja záradékolással hiteles papíralapú kiadmányt készít;
 • a tevékenységi körébe tartozó, a személyi állomány tagja által a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatban benyújtott eredeti dokumentumról hiteles másolatot készít.

Fegyelmi szakterületen:

 • az igazgató hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben lefolytatja a - hivatásos szolgálati jogviszonyú állomány tekintetében az első fokú - fegyelmi eljárásokat, hatáskörét meghaladó esetekben javaslatot tesz a fenyítés kiszabására;
 • a BM OKF GEK hivatásos állománya által szolgálati helyen, vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértések fegyelmi jogkörben történő elbírálása során lefolytatja az eljárást;
 • az igazgató fegyelmi ügyben hozott első fokú érdemi határozata ellen benyújtott panaszt az elöljáró parancsnokhoz 3 napon belül felterjeszti;
 • együttműködik a területileg illetékes igazságügyi szervekkel, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a rendvédelmi szervek érintett vezetőivel;
 • folyamatosan gyűjti a fegyelmi helyzetre vonatkozó szolgálati adatokat, havi adatszolgáltatást végez a BM OKF Humán Szolgálata felé, adatszolgáltatással segíti a vezetői munkát és a belső tájékoztatást;
 • éves szinten átfogóan elemzi a BM OKF GEK állományának fegyelmi helyzetét, szükség szerint javaslatokat tesz a fegyelmi megelőző munka hatékonyságának javítására;
 • katonai bűncselekmények esetén feljelentést készít, vagy lefolytatja a nyomozást;
 • az igazgató hatáskörébe tartozó méltatlansági eljárást megalapozó ügyekben lefolytatja az eljárást, és az ügyet döntésre előkészíti.

Oktatási, képzési, kiképzési és sport szakterületen:

 • közreműködik a szakképzéssel kapcsolatos jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében;
 • tervezi és szervezi a képzésekkel, tanfolyamokkal összefüggő feladatok végrehajtását, közreműködik a képzések szervezésében;
 • koordinálja a személyi állomány képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatokat;
 • kapcsolatot tart a hatáskörébe tartozó képzések szervezőivel, képviseli a megrendelő igényeit;
 • koordinálja a BM OKF GEK esélyegyenlőségi tevékenységét;
 • részt vesz a személyi állomány testnevelési képzésének, fizikai felkészítésének, sport életének szervezésében;
 • tervezi és szervezi a hivatásos állományba jelentkezők fizikai alkalmassági felmérését, valamint az állományban lévők fizikai alkalmassági vizsgálatát.

Munkavédelmi szakterületen:

 • végzi a munkavédelmi tevékenység szakmai feladatait;
 • szükség szerint tájékoztató jelentést készít a munkavédelemmel kapcsolatos lényeges kérdésekről, problémákról;
 • évente július 15-ig statisztikailag értékeli a BM OKF GEK állományában bekövetkezett szolgálati- és munkabaleseteket;
 • évenként összegző, értékelő jelentést készít az állomány munkavédelmi helyzetéről az esetleges döntések meghozatala céljából; 
 • tájékoztatási kötelezettséget teljesít a BM OKF GEK állományát ért, a munkavédelemről szóló törvényben meghatározott súlyos munkabalesetekről;
 • munkavédelmet érintő jogszabályok, közjogi szervezet szabályozók, belső normák előkészítésében részt vesz; 
 • kidolgozza az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszköz juttatás rendjét; 
 • megszervezi az állomány munkavédelmi oktatását, megszervezi és végrehajtja a munkavédelmi vizsgáztatásokat, melyről tájékoztatja a munkavédelmi főfelügyelőt, vezeti a vizsgabizonyítványok nyilvántartását; 
 • elkészíti a BM OKF GEK munkavédelmi kockázatértékelését, rendszeresen ellenőrzi az abban meghatározottak végrehajtását; 
 • végzi a BM OKF GEK-en valamennyi baleset kivizsgálását;
 • megtartja a BM OKF GEK állományába felvételre kerülők előzetes munkavédelmi oktatását, megszervezi az állomány ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatását; 
 • ellátja a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatokat;
 • megszervezi a BM OKF GEK éves munkavédelmi bejárását;
 • a munkavédelmi üzembe helyezéshez előzetesen véleményezi a beszerzésre kerülő rendszeresített munkaeszközöket,
 • részt vesz az újonnan beszerzésre kerülő felszerelések rendszeresítési és rendszerből kivonási eljárásban.

 

Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet

A gazdasági igazgatóhelyettes látja el a Költségvetési-, az Illetményszámfejtési-, a Beszerzési-, a Vagyonkezelési Osztály és a JOGAR Továbbképző Központ és Hotel tevékenységének irányítását, valamint működteti a kockázatkezelési rendszert.

A Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet:

 • részt vesz a hatáskörébe tartozó döntések előkészítésében;
 • gazdálkodik a jóváhagyott előirányzatokkal; 
 • irányítja a BM OKF GEK költségtakarékos gazdálkodását;
 • elkészíti a szakterületét érintő részjelentéseket, elkészíti a szakterület munka- és ellenőrzési tervét, javaslatot tesz a munka javítására;
 • javaslatot dolgoz ki a takarékossági intézkedések bevezetésére;
 • véleményezi a szakterületet érintő anyagokat, előterjesztéseket;
 • kapcsolatot tart a gazdasági feladatokhoz kapcsolódó szervezeti elemek hasonló jogállású vezetőivel, ügyintézőivel, részt vesz a szakterületet érintő továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;
 • gazdálkodás vonatkozásban továbbképzéseket szervez és tart;
 • közreműködik a különböző szerződések, megállapodások előkészítésében, érvényesíti az ezekből származó vagy egyéb igényeket, képviseli az igazgató felhatalmazása esetén a BM OKF GEK-et;
 • ellátja a BM OKF GEK, és külön munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodás alapján a KOK és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Pest MKI) gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatait.

 

Költségvetési Osztály

Pénzügyi szakterületen:

 • a jogszabályok alapján összeállítja a BM OKF GEK és a KOK költségvetési tervjavaslatát, elemi költségvetését és javaslattal él az előirányzat gazdálkodás, módosítás végrehajtására;
 • végzi a likviditási tervek elkészítését;
 • a Humán Szolgálat közreműködésével gondoskodik a BM OKF GEK és a KOK személyi állományát megillető illetmények, jutalmak, segélyek és egyéb járandóságok kifizetéséről, levonások utalásáról;
 • végrehajtja a személyi juttatás előirányzat és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék előirányzatok monitoring rendszerével kapcsolatos feladatokat;
 • gondoskodik a támogatás értékű bevételek pénzügyi elszámolásáról, vezeti a kapcsolódó pénzügyi analitikákat;
 • határidőben teljesíti a jogszabályokban előírt ÁFA bevallási és befizetési kötelezettséget, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által benyújtott bevallásokhoz kapcsolódóan végzi a befizetési kötelezettségek nettó finanszírozás keretében történő teljesítését;
 • nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat, kötelezettségeket;
 • végzi a BM OKF GEK és a KOK bankszámla vezetési feladatait, főpénztár és valutapénztár üzemeltetésével gondoskodik a BM OKF GEK és az ellátandó szervezeti egységek pénzellátásáról;
 • végzi a cafetéria juttatásokkal kapcsolatos feladatokat;
 • szakirányítást gyakorol az élelmezési pénztár és a JOGAR Továbbképző Központ és Hotel pénztár vonatkozásában;
 • a kijelölt munkatársa ellátja a BM OKF GEK Kötelezettségvállalási Szabályzatában előírt pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, teljesítésigazolási és utalványozási feladatokat;
 • kidolgozza a szakmai döntésekhez szükséges előterjesztéseket, elkészíti a pénzügyi belső szabályzatokat.

Számviteli szakterületen:

 • végzi a tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását, az értékcsökkenés elszámolását, feladások végrehajtását, a szükséges egyeztetéseket, ellenőrzéseket;
 • szakirányítást gyakorol a szakági eszköz- és készletnyilvántartók vonatkozásában;
 • végrehajtja az engedélyezett és végrehajtott selejtezés miatti nyilvántartás módosításokat;
 • elvégzi a leltárak rögzítését, kiértékelését, a leltáreltérések könyvelését;
 • elkészíti a beruházás statisztikai adatszolgáltatást;
 • összeállítja az időközi költségvetési jelentéseket, mérlegjelentéseket és beszámoló jelentéseket;
 • rögzíti a külső és belső számviteli bizonylatokat a pénzügyi és főkönyvi könyvelésben és analitikáiban;
 • a jogszabályok alapján összeállítja a BM OKF GEK és a KOK személyi juttatásai és szociális hozzájárulási adó tervjavaslatát, javaslattal él az előirányzat módosítás végrehajtására;
 • végrehajtja a szakterületére vonatkozó kötelező közzététellel kapcsolatos adatszolgáltatást;
 • ellátja a BM OKF GEK Kötelezettségvállalási Szabályzatában előírt pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, teljesítésigazolási és utalványozási feladatokat;
 • kidolgozza a szakmai döntésekhez szükséges előterjesztéseket, a számviteli szakterület belső szabályzatait.

Erőforrás-gazdálkodási szakterületen:

 • elkészíti a vevő számlákat, figyelemmel kíséri a bevételek alakulását, a kintlévőségek behajtását;
 • számfejti a nem rendszeres személyi költségtérítéseket és a munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítéseket és vezeti az előírt analitikus nyilvántartásokat;
 • vezeti a pályázati formában meghirdetett projektek előírt pénzügyi analitikáit és elkészíti az elszámolásokat;
 • kidolgozza a szakmai döntésekhez szükséges előterjesztéseket, elkészíti a pénzügyi belső szabályzatokat.

 

Illetményszámfejtési Osztály

Illetményszámfejtési szakterületen:

 • kialakítja a KIRA illetményszámfejtő programban az állománytábla szerinti szervezeti struktúrát;
 • közreműködve a hivatásos katasztrófavédelemi szervek humán szolgálataival, gondoskodik a hivatásos katasztrófavédelmi szervek teljes személyi állományát megillető illetmények, jutalmak, megbízási díjak, segélyek és egyéb pénzügyi járandóságok  számfejtéséről;
 • kapcsolatot tart a MÁK-al a katasztrófavédelem teljes személyi állományára vonatkozó rendszeres illetményszámfejtés érdekében; 
 • végzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Kormányhivatalok felé történő megállapodásban rögzített adatszolgáltatások;
 • gondoskodik a jogviszony létesítéssel és módosítással kapcsolatos munkáltatói intézkedések, okmányok és biztosítási jogviszony bejelentés KIRA rendszerben történő rögzítéséről;
 • gondoskodik a munkavállalók okmányainak, keresőképtelenség miatti távollét jelentéseinek és a számfejtéshez szükséges iratainak ellenőrzéséről és postázásáról a MÁK illetékes igazgatóságára;
 • gondoskodik az illetményelőleg levonások KIRA Illetményszámfejtő rendszerbe történő beállításáról;
 • közreműködik a munkavállalók illetményt érintő panaszainak rendezésében;
 • gondoskodik a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos, MÁK által elkészített okiratok postázásáról a munkavállalók részére;
 •    gondoskodik - a jogszabályokban előírt határidőben - az adóhoz és egyéb jogszabályban meghatározott nyilatkozattételi kötelezettség végrehajtása érdekében a nyilatkozatok megküldéséről a költségvetési szervek részére;
 • gondoskodik a kitöltött  nyilatkozatok (bérkompenzáció, adókedvezmény, önkéntes egészség- és nyugdíjpénztári nyilatkozat) továbbításáról a Magyar Államkincstár részére;
 • gondoskodik a munkavállalók kérésére történő keresetigazolások kiadásáról;
 • gondoskodik a BM OKF és BM OKF GEK vonatkozásában az éves jövedelemigazolások kiadásáról.

 

Beszerzési Osztály

Beszerzési szakterületen:

 • koordinálja és lebonyolítja a BM OKF GEK hatályos belső normákban meghatározott értékhatár feletti beszerzési eljárásait, valamint a közbeszerzési eljárások előkészítését a kapcsolódó jogszabályokkal összhangban;
 • a BM OKF GEK által kezdeményezett és jóváhagyott közbeszerzési eljárások lefolytatása során együttműködik a szerződött hivatalos közbeszerzési tanácsadóval;
 • figyelemmel kíséri a közbeszerzési tárgyköröket és meghatározza, hogy az adott tárgyban milyen típusú beszerzési eljárás lefolytatása szükséges, különös tekintettel az egybeszámítási szabályokra;
 • elkészíti a BM OKF GEK és KOK közbeszerzési tervét, illetve az éves statisztikai összegezést, valamint az előzetes összesített tájékoztatót és gondoskodik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott adatok - közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében - Hivatal részére történő megküldéséről;
 • teljesíti a beszerzésekkel kapcsolatban felmerülő, jogszabályokban előírt adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségeket.

Igénykezelési szakterületen:

 • kialakítja a BM OKF GEK működése során felmerülő igények jelzésének, továbbításának, dokumentálásának rendjét;
 • működteti a Pénzügyi Modul beszerzési folyamat menedzsment funkcióit;
 • felméri és összesíti az ellátási körébe tartozó igényeket, melyek vonatkozásában kezdeményezi a szükséges beszerzési eljárások lefolytatását;
 • a felmerülő igények alapján, az egyes termékkörök tekintetében kialakítja az igénykezelés stratégiáját, indokolt esetében keretszerződések megkötésére kezdeményezi a szükséges beszerzési eljárások lefolytatását;
 • figyelemmel kíséri az általa kezelt szerződéseket, keretszerződéseket, szükség esetén azok hatályának lejárta előtt – a hatályos belső szabályozók szerinti megfelelő előkészítéssel és dokumentumok megküldésével – kezdeményezi új beszerzési eljárás lefolytatását.

 

Vagyonkezelési Osztály

Műszaki szakterületen:

 • végzi a BM OKF GEK üzemeltetésében lévő ingatlanok nyilvántartását;
 • végzi a BM OKF GEK üzemeltetésében lévő ingatlanok ingatlan- és lakásgazdálkodási feladatait;
 • elkészíti az üzemeltetett objektumok éves beruházási, felújítási és karbantartási terveit;
 • előkészíti az ingatlanhoz kapcsolódó, jóváhagyott beruházásokat, felújításokat, karbantartásokat, illetve az üzemeltetés kapcsán felmerülő szerződéseket, a szükséges beszerzési eljárások lefolytatását kezdeményezi a Beszerzési Osztálynál;
 • felügyeli, ellenőrzi, illetőleg igazolja az ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások, felújítások és karbantartások, szolgáltatások teljesülését;
 • kijelölés alapján közreműködik a BM OKF által központilag lebonyolításra kerülő építési- és felújítási munkákban, részt vesz a szervezetet érintő központi beruházások és felújítások üzembe helyezési és átadás-átvételi eljárásain;
 • végzi a 4.  függelékben meghatározott létesítmények üzemeltetését;
 •  felelős a BM OKF GEK és KOK megfelelő elhelyezésének biztosításáért.

Üzemeltetési szakterületen:

 • saját állománnyal, illetve külső szolgáltatókkal biztosítja a felügyelt objektumok gondnoksági, üzemeltetési és takarítási feladatait;
 • közreműködik a tárgyi eszközök selejtezésében, a leltározás előkészítésében és a fizikai leltárfelvétel végrehajtásában.
 • ellátja a központi székház gondnoksági feladatait, végzi az ellátott szervezeti egységek által lebonyolításra kerülő rendezvények, gyakorlatok terembiztosítási feladatait;
 • koordinálja a KOK oktatási feladatainak ellátásához szükséges műszaki, üzemeltetési, elhelyezési feltételek biztosítását.
 • biztosítja a BM OKF GEK üzemeltetésében lévő kollégiumi szálláshelyek oktatási és egyéni szállásigényeit,
 • végrehajtja a BM OKF GEK üzemeltetésében lévő garzonszállók gondnoksági, üzemeltetési feladatait és intézni a garzonszállók átadás-átvételi feladatait.

Objektumbiztonsági szakterületen:

 • felelős a kijelölt objektumok őrzéséért, melynek érdekében 24 órás ügyeletet működtet;
 • végzi az objektumokba történő beléptetést, a belépni szándékozók felvilágosítását és eligazítását; 
 • végzi az objektumokba érkező ügyfelek és gépjárművek regisztrációját. 

 

JOGAR Továbbképző Központ és Hotel

A JOGAR Továbbképző Központ és Hotel alapvető feladata:

 • biztosítja a BM OKF és annak területi és területi jogállású szervei által szervezett, valamint támogatott konferenciákhoz, továbbképzésekhez, tanfolyamokhoz az oktatás korszerű feltételeit;
 •  biztosítja az egyéb rendezvények megszervezését és lebonyolítását; 
 •  közreműködik a közigazgatási továbbképzések szervezésében;
 • tevékenységével elősegíti a belügyi ágazat, különösen BM OKF szervezeti egységeinek, szakmai- és érdekképviseleti szerveinek képzését, továbbképzését, a szakmai ismeretek folyamatos korszerűsítését, kiegészítését, új módszerek elsajátítását;
 • a gazdaságos kihasználás érdekében elsődlegesen biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek személyi állománya részére a családos üdültetést, valamint további szabad kapacitás esetén önállóan szervezi a szállodai szolgáltatást.

Logisztikai Igazgatóhelyettesi Szervezet

A Logisztikai Igazgatóhelyettesi Szervezet az igazgató közvetlen alárendeltségében működő szervezeti elem.

A logisztikai igazgatóhelyettes látja el a Logisztikai-, a Gépjármű- és a Híradó és Informatika Üzemeltetési Osztály tevékenységének irányítását.

A Logisztikai Igazgatóhelyettesi Szervezet ellátja a BM OKF, a BM OKF GEK, a KOK, és külön megállapodás alapján a Pest MKI logisztikai támogatását, és működteti a Központ Raktárbázist.

A Logisztikai Igazgatóhelyettesi Szervezet:

 • részt vesz a döntések előkészítésében;
 • elkészíti a szakterületét érintő részjelentéseket, a szakterület munka- és ellenőrzési tervét;
 • véleményezi a szakterületet érintő anyagokat, előterjesztéseket;
 • kapcsolatot tart a logisztikai feladatokhoz kapcsolódó szervezeti elemek hasonló jogállású vezetőivel, ügyintézőivel, részt vesz a szakterületet érintő továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;
 • gondoskodik a szakterületét érintően BM OKF GEK szerződéses kötelezettségeinek betartásáról, az abban foglaltak végrehajtásáról;
 • közreműködik a különböző szerződések, megállapodások előkészítésében, érvényesíti az ezekből származó vagy egyéb igényeket, képviseli az igazgató felhatalmazása esetén a BM OKF GEK-et;
 • katasztrófaveszély, valamint veszélyhelyzet kezelési időszakban gondoskodik a feladatok ellátásához szükséges logisztikai biztosításról.

Logisztikai Osztály

A logisztikai  szakterületen végzi:

 • a BM OKF és a BM OKF GEK logisztikai rendszerének, logisztikai feladatainak stratégiai szintű tervezését, szervezését;
 • a logisztikai szervezet irányítását, vezetését biztosító információgyűjtési, tervezési, döntés-előkészítési, belső kommunikációs, valamint ellenőrzési feladatokat;
 • a logisztikai feladatok megtervezését, megszervezését és koordinálását;
 • a logisztikai támogatás elveinek, követelményeinek kialakítását,
 • a lebiztosítási rendszer kialakítását;
 • az együttműködő szervezetekkel történő kapcsolattartást, a hatályos együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtását;
 • a katasztrófavédelmi célú állami céltartalékolással kapcsolatos feladatokat;
 • működteti a központi- és a területi raktárakat; 
 • kezeli az országos katasztrófakészleteket a hatályos szabályozókban foglaltaknak megfelelően;
 • végzi az anyaggazdálkodás körébe tartozó katasztrófavédelmi eszközök és készletek tárolását, elosztását, illetve szállítási, és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat;
 • végzi a BM OKF és szervezeti egységeinek, valamint a társszervek jóváhagyott igényeinek kiszolgálását, az ahhoz kapcsolódó, raktári, szállítási, adminisztrációs feladatokat; 
 • végzi a teherszállítási feladatok tervezését, szervezését, koordinálását, biztosítja a végrehajtás feltételeit;
 • végzi a HUNOR Mentőszervezet logisztikai biztosításához szükséges feladatok ellátását a hatályos ellátási szabályozókban foglaltaknak megfelelően.

Élelmezési szakterület vonatkozásában végzi az ellátott szervezeti egységek élelmezési-anyagellátását és gazdálkodását, a rendezvényekkel összefüggő élelmezési ellátási feladatokat.

Ruházati ellátási feladatkörében végzi a BM OKF, a BM OKF GEK, a KOK, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és hatályos együttműködési megállapodásban foglaltak alapján a Pest MKI ruházati ellátási feladatait. 

 

Gépjármű Osztály

A gépjármű szakterület vonatkozásában:

 • végzi a BM OKF, a BM OKF GEK, valamint a KOK ellátási rendszerében a gépjármű forgalmazással kapcsolatos feladatokat;
 • kialakítja a gépjármű igénybevétel engedélyezésének, okmányolásának és elszámolásának követelményeit;
 • kialakítja a különleges jogrendhez kapcsolódó jármű-technikai feladatok tervezési, lebiztosítási és forgalmazási rendszerét;
 • irányítja, szabályozza, felügyeli és ellenőrzi a BM OKF Központi Garázs és az Ügyeletes Gépjárművezetői Szolgálat működését;
 • javaslatokat készít a BM OKF GEK ellátási körébe tartozó szervezetek feladatainak figyelembevételével a gépjárművek elosztására, átcsoportosítására.

A képzési szakterület vonatkozásában végzi:

 • az ellátási körébe tartozó szervezeti egységek gépjárművezetőinek időszakos vezetéstechnikai képzését, valamint az ehhez kapcsolódó okmányolási és nyilvántartási feladatokat;
 • a KOK képzési feladataihoz rendelt kiképzési jármű-technikai eszközök üzemeltetését, igénybevételének tervezését és szervezését;
 • a szolgálati gépjárművek ügyintézői vezetéséhez szükséges igazolványok kiadását, nyilvántartását.

A gépjármű fenntartási és üzemeltetési szakterület vonatkozásában végzi:

 • az üzemeltetett gépjárművek javítását, valamint az időszakos karbantartási, műszaki vizsgáztatási feladatokat;
 • a menetlevelek és havi üzemanyag elszámolások, éves futásteljesítmény és költség ráfordítási gyűjtőlapok előírás szerinti vezetését;
 • a gépjárművek üzemeltetéséhez szüksége üzemanyagkártyák igénylésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
 • a gépjármű nyilvántartó program naprakész vezetését;
 • a hatósági ügyintézést, forgalmi engedélyek cseréjét, üzembentartói jog bejegyzéseket, valamint a biztosítással kapcsolatos feladatokat;
 • a megkülönbözető jelzéssel felszerelt gépjárművek jogosultság nyilvántartását, engedélyezési és megújítási feladatit.

 

Híradó és Informatika Üzemeltetési Osztály

A Híradó és Informatika Üzemeltetési Osztály:

 • végzi mindazon távközlési, informatikai és infokommunikációs feladatokat, melyek a BM OKF és a BM OKF GEK és az ellátási körébe tartozó szervezetek hírközlési és informatikai tevékenységének biztosításához szükségesek;
 • közreműködik a BM OKF GEK információs honlapjának működtetésében;
 • folyamatosan biztosítja a BM OKF Főügyelet üzemeltetéséhez szükséges informatikai és távközlési berendezéseket, a jelentkező rendkívüli távközlési és informatikai igényeket;
 • a BM OKF Informatikai Főosztállyal (a továbbiakban: BM OKF IFO) együttműködve szervezi a BM OKF GEK ellátási körébe tartozó szervezeti egységek távközlési és informatikai szakterülettel összefüggő képzéseit és továbbképzéseit;
 • felügyeli, koordinálja a BM OKF GEK Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) 52-s virtuális magánhálózatban (VPN-ben) lévő eszközeinek felhasználási jogosultságait, végrehajtja a VPN gazdai utasításban foglalt feladatokat;
 • felügyeli a BM OKF GEK tulajdonában és használatában lévő EDR eszközöket, folyamatosan biztosítja azok szakszerű és szabályos üzemeltetését, karbantartja és fejleszti azokat;
 • gondoskodik – jogtiszta szoftverek alkalmazásával – a BM OKF-en és a BM OKF GEK-en telepített számítógépek üzemeltethetőségéről, biztosítja a felhasználók számára a szoftverek alkalmazásához szükséges kezelési és felhasználói utasításokat;
 • végzi a BM OKF és ellátott szervei részére az Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG) forgalmi adatok lekérdezését és feldolgozását, adatot szolgáltat a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szervezeti egységei számára az NTG rendszeren történő esetleges túllépések megállapítására;
 • végzi a BM OKF és a BM OKF GEK és az ellátási körébe tartozó szervezetek mobiltelefonjai beszerzésének előkészítésével, javításával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, a beszerzési igényeket – a belső szabályozókban meghatározott értékhatár figyelembevételével – továbbítja a Beszerzési Osztály felé;
 • a BM OKF IFO-val együttműködve végzi veszélyhelyzeti alkalmazás esetén a Mozgó Vezetési Pont gépjárművek üzemeltetésével, veszélyhelyzeti alkalmazhatóságának biztosításával kapcsolatos feladatokat;
 • végzi a BM OKF és a BM OKF GEK ellátási körébe tartozó szervezetek számára biztosítandó fényképezőgépek, kamerák, GPS autós helymeghatározó készülékek – a hatályos belső szabályozók és jogszabályok szerinti – beszerzésének előkészítését, nyilvántartását, felhasználó részére történő átadását, a beszerzési igényeket – a belső szabályozókban meghatározott értékhatár figyelembevételével – továbbítja a Beszerzési Osztály felé;
 • végzi a BM OKF és a BM OKF GEK érdekében üzemeltetett biztonságtechnikai berendezések tervezését, üzemeltetését, és karbantartását (riasztó, beléptető, megfigyelő,);
 • biztosítja a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjának informatikai és távközlési feladatainak hátterét;
 • végzi az állandó belépőkártyák kiosztását, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.

 

Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet

A Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet az igazgató közvetlen alárendeltségében működő szervezeti elem.

A kéményseprőipari igazgatóhelyettes látja el az Ügyfélszolgálati Csoport és a megyei ellátási csoportok, valamint a koordinátorok tevékenységének irányítását.

A Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet:

 • részt vesz a döntések előkészítésében;
 • elkészíti a szakterületét érintő részjelentéseket, elkészíti a szakterület munka- és ellenőrzési tervét, javaslatot tesz a munka javítására;
 • véleményezi a szakterületet érintő anyagokat, előterjesztéseket;
 • kapcsolatot tart a kéményseprőipari feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egységek hasonló jogállású vezetőivel, ügyintézőivel, részt vesz a szakterületet érintő továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;
 • gondoskodik a szakterületét érintő megrendeléses kötelezettségeinek betartásáról, az abban foglaltak végrehajtásáról;
 • a szakterületét érintően, a hatósági eljárások lefolytatása során együttműködik a területileg illetékes tűzvédelmi hatósággal;
 • közreműködik a különböző kéményseprőipari tárgyú szerződések, megállapodások előkészítésében;
 • elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a sormunka éves ütemezésének tervét és jóváhagyást követően az önkormányzatok útján közzéteszi;
 • összehangolja a feladatok ellátásához szükséges felszerelések elosztását.

 

Ügyfélszolgálati Csoport

Ügyfélszolgálati Csoport feladatai különösen:

 • működteti a központi ügyfélszolgálati tevékenységet és a call centert;
 • együttműködik a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) szakterületi call centerével;
 • szervezi, illetve végzi az ügyfélszolgálati elektronikus postafiókra, illetve postai küldeményként érkező levelekkel kapcsolatos teendőket;
 • végzi a területi személyes ügyfélszolgálati tevékenység és call center közötti munkamegosztás koordinációját;
 • koordinálja és lefolytatja a kéményseprőipari tárgyú kérelmek, javaslatok, panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálásával kapcsolatos eljárásokat;
 • ellátja a megyei ellátási csoportoknál ügyfélfogadási időben személyesen tett bejelentések felvételének és kezelésének szakmai felügyeletét; 
 • figyelemmel kíséri az áttett ügyek intézését, a határidők betartását; 
 • naprakészen vezeti a közérdekű bejelentések és panaszügyek nyilvántartását;
 • teljesíti a területét érintő adatszolgáltatásokat; 
 • szervezi az ügyfélszolgálati szakállomány, a NISZ Zrt. állomány, és az adminisztrátorok szakmai képzéseit;
 • közreműködik a kéményseprőipari tevékenységet érintő javaslatok, előterjesztések, belső normák előkészítésében, kidolgozásában;
 • értékeli, elemzi az előző évi, hatáskörébe tartozó javaslatokat, kérelmeket és panaszokat, erről a BM OKF GEK Hivatal részére jelentést készít és terjeszt fel;
 • közreműködik a BM OKF GEK kéményseprőipari szakterületét érintő külső kommunikációs tevékenység alakításában.

 

Megyei Ellátási Csoport

Megyei Ellátási Csoport feladatai különösen:

 • szervezi a kéményseprőipari tevékenységet;
 • ellátja a sormunka végrehajtásához kapcsolódó értesítési tevékenységet;
 • végzi a kéményseprőipari sor- és sormunkán kívül, megrendelésre ellátandó munkát;
 • összeállítja a kéményseprőipari feladatok éves ütemtervét, tervezi a sormunkának és a megrendeléses kéményseprőipari munkának az ütemezését;
 • pontosítja a lakossági kéményseprőipari tevékenység ellátását támogató adatbázist a sormunka keretében végzett adatgyűjtés alapján;
 • végzi a személyes ügyfélszolgálati tevékenységet és adatot szolgáltat a közérdekű bejelentések és panaszok Ügyfélszolgálati Csoport általi kezeléséhez;
 • egyezteti a harmadik értesítést követő sormunka végrehajtásának időpontját;
 • koordinálja a szaktechnikai eszközök karbantartását és hitelesítését;
 • közreműködik az ügyfélszolgálati call center működtetésében;
 • részt vesz a belső szakmai normák kidolgozásában;
 • összeállítja a szaktevékenységről szóló statisztikákat és az éves munkáról szóló beszámolót;
 • szervezi az állomány rendszeres képzésének végrehajtását;
 • közreműködik a hatósági tevékenység ellátásához szükséges adatszolgáltatásban.
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap