Szervezet bemutatása


Vissza

Igazgató

Vezető: Berecz György tűzoltó ezredes
Telefon: (+36-1) 469-4136
Fax: (+36-1) 469-4446
Email:
Berecz György tűzoltó ezredes  

Az igazgató a BM OKF főigazgatójának közvetlen alárendeltségében végzi feladatait. Képviseleti joga BM OKF GEK tekintetében korlátlan, minden szervezési, szakmai és gazdálkodási területre kiterjed. A jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben részletezett feladatkörökben az ott meghatározottak szerint irányítói, felügyeleti, belső engedélyezési, közvetlen utasítási, parancsadási, ellenőrzési, képviseleti, kezdeményezési, javaslatételi, előterjesztési, megbízási, véleményezési, állásfoglalási, aláírási, döntési jogkört gyakorol.

Az igazgató feladata különösen: Irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységeket. Szervezi a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a társadalmi és karitatív, valamint a polgári védelmi szervezetek együttműködését. Gyakorolja a jogszabályban részére meghatározott engedélyezési, személyzeti és költségvetési jogkört. Ellátja a minősített időszakokban és azt megelőző helyzetekben a hatáskörébe utalt feladatokat. Biztosítja a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által meghatározott körben az érdekképviseleti szervek működéséhez szükséges feltételeket. Irányítja a Központban az OKF Ellenőrzési Főosztályán keresztül a függetlenített belső ellenőrzés, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (a továbbiakban: FEUVE) rendszerét. Gyakorolja a részére jogszabályban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben megállapított hatásköröket. Meghatározza a kiadások, a bevételek kincstári lebonyolításához, előzetes ellenőrzéséhez kapcsolódó intézményi munkarendet, az előirányzatok terhére, illetve javára történő utalványozásra és ellenőrzésre felhatalmazott személyeket. Dönt az illetmény- és személyi juttatási keretek felhasználásáról. Jóváhagyásra benyújtja a Központ költségvetési tervezetét, munkatervét, jóváhagyja a szervezeti egységek ügyrendjét, illetve az ezek végrehajtásáról szóló beszámolókat. Előterjesztéseket készít, javaslatokat és jelentéseket ad az OKF vezetője, mint a Központ gazdálkodását fejezeti cím szinten irányító szerv részére. A gazdálkodásról költségvetési beszámolókat, valamint havonta tájékoztatót köteles tenni a cím részére. Elkészíti a Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, azt jóváhagyásra a főigazgatónak felterjeszti. Jóváhagyja a Központ alárendelt szervezeti egységei ügyrendjeit, munkaköri leírásait. Jóváhagyja a Központ féléves munka és ellenőrzési, valamint havi naptári és ellenőrzési tervét, valamint az ezek végrehajtásáról szóló jelentéseket, beszámolókat. Meghatározza a Központ vezetői értekezleti rendjét, azok napirendjét, vezeti az értekezleteket. Dönt a hatáskörébe tartozó szervezési kérdésekben. Előterjesztéseket, javaslatokat és jelentéseket készít a főigazgató és a gazdasági főigazgató-helyettes részére. Elkészíti a Központ minősített időszaki szervezeti és működési tervét, és azt jóváhagyásra a gazdasági főigazgató-helyettes felé felterjeszti. Koncepciókat, programokat és terveket dolgoz ki a katasztrófavédelmi és polgári védelmi tevékenység biztosítására. Gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket. A költségvetés keretében dönt a Központ létszám, bér- és jutalmazási keretének felhasználásáról. Dönt, illetve intézkedik azokban az ügyekben, melyeket a jogszabály, vagy e Szabályzat kifejezetten hatáskörébe utal, vagy amelyeket saját hatáskörébe vont. Dönt az egyes szervezeti egységek között felmerült vitás kérdésekben.