Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Letöltés:    Elérhetőségi adatok
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Frissítve: 2017. augusztus 1.

Közzétéve:  2014. július 22.
Megtekint:  
A Gazdasági Ellátó Központ vezetői

A BM OKF GEK vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Frissítve: 2017. augusztus 1.

Közzétéve:  2014. július 22.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Közalapítványok

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Lapok

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. augusztus 16.
Letöltés:    Felettes, felügyeleti szerv
Költségvetési szervek

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2018. február 05.
Letöltés:    BM OKF GEK Adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzata_2/2018
Közzétéve:  2018. január 16.
Letöltés:    BM OKF adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
Közzétéve:  2016. november 17.
Letöltés:    Alaptevékenysége, feladata és hatásköre
Közzétéve:  2016. június 20.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 23.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. február 05.GEK Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat_4/2017
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Közszolgáltatások

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

A BM OKF GEK nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Letöltés:    GEK nyilvantartasai_illetményszámfejtés
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Letöltés:    GEK nyilvántartásai_Jogar Hotel

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. szeptember 05.BM OKF GEK nyilvántartásai_2014
2017. szeptember 05.Fenntartott adatbázisok, nyilvántartások_2014
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Döntéshozatal, ülések

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Frissítve: 2017. május 22.

Közzétéve:  2014. július 22.
Megtekint:  
Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2019. augusztus 15.
Letöltés:    Közérdekű adatok megismerésére irányuló igény eljárása

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. augusztus 15.Közérdekű adatok megismerésére irányuló igény eljárása
2019. június 07.Közérdekű adatok megismerésére irányuló igény eljárása
2018. október 18.Közérdekű adatok megismerésére irányuló igény eljárása
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. augusztus 15.
Letöltés:    Közérdekű adatok megismerési statisztikája_2019.06.30-ig

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. április 16.Közérdekű adatok megismerési statisztikája_2018.12.31-ig
2019. január 21.Közérdekű adatok megismerési statisztikája_2018.09.30-ig
2018. október 15.Közérdekű adatok megismerési statisztikája_2018.03.31-ig
2018. április 04.Közérdekű adatok megismerési statisztikája_2017.12.31-ig
2018. január 03.Közérdekű adatok megismerési statisztikája_2017.09.30-ig
2018. január 03.Közérdekű adatok megismerési statisztikája_2017.06.30-ig
2017. június 30.Közérdekű adatok megismerési statisztikája_2017.03.31-ig
2017. április 19.Közérdekű adatok megismerési statisztikája_4
2017. január 06.Közérdekű adatok megismerési statisztikája_3
2016. november 17.Közérdekű adatok megismerési statisztikája
2015. szeptember 15.Közérdekű adatok megismerési statisztikája2
2019. augusztus 15.Közérdekű adatok megismerési statisztikája_2019.03.31-ig
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A BM OKF GEK-nél jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2018. november 13.
Letöltés:    Jogorvoslati tájékoztató
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A BM OKF GEK-nél nincs ilyen megállapodás.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
Közzétételi listák
Közzétéve:  2016. augusztus 03.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. augusztus 03.
Megtekint:  

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2017. november 09.
Megtekint:  
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. augusztus 06.
Letöltés:    Éves (elemi) költségvetés 2019. II. BM OKF GEK

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. január 18.Éves (elemi) költségvetés 2018_BM OKF GEK
2018. március 21.Éves (elemi) költségvetés 2017
2017. március 22.Éves (elemi) költségvetés 2016 BM OKF GEK
2016. április 12.2015
2015. szeptember 15.2014
2019. augusztus 06.Éves (elemi) költségvetés 2019_BM OKF GEK
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. március 27.
Letöltés:    2018. éves költségvetési beszámoló

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. március 27.2017. éves költségvetési beszámoló
2018. május 11.2016. éves költségvetési beszámoló
2017. május 12.2015. éves költségvetési beszámoló
2016. április 15.2014 éves költségvetési beszámoló
2015. szeptember 15.2013 Éves Elemi beszámoló
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2019. május 08.
Letöltés:    2019. I. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. május 08.2018. IV. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2019. március 26.2018. III. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2018. november 07.2018. II. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2018. november 07.2018. I. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2018. július 23.2017. IV. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2018. március 28.2017. III. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2017. december 27.2017. II. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2017. október 02.2017. I. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2017. május 23.2016. IV. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2017. május 12.2016. III. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2016. november 22.2016. II. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2016. november 18.2016. I. negyedéves mérlegjelentés BM OKF GEK
2016. augusztus 25.2015. IV. negyedéves mérleg BM OKF GEK
2016. április 12.2015. III. negyedéves mérleg BM OKF GEK
2016. április 12.2015 II negyedév
2015. szeptember 15.2015 I negyedév
2019. május 27.IV. negyedéves mérlegjelentés
2015. szeptember 15.III. negyedéves mérlegjelentés
2015. szeptember 15.II. Negyedéves mérleg jelentés
2015. szeptember 15.I. Negyedéves mérleg jelentés
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. május 08.
Letöltés:    Személyi juttatások 2019. I. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. május 08.Személyi juttatások 2018. IV. negyedén
2019. március 06.Személyi juttatások 2018. III. negyedév
2018. november 07.Személyi juttatások 2018. II. negyedév
2018. november 07.Személyi juttatások 2018. I. negyedév
2018. július 23.Személyi juttatások 2017. IV. negyedév
2018. március 20.Személyi juttatások 2017. III. negyedév
2017. december 27.Személyi juttatások 2017. II. negyedév
2017. július 24.Személyi juttatások 2017. I. negyedév
2017. május 24.Személyi juttatások 2016. IV. negyedév
2017. március 28.Személyi juttatások 2016. III.negyedév
2016. november 18.Személyi juttatások 2016. II. negyedév
2016. augusztus 30.Személyi juttatások 2016 I. negyedév
2016. április 13.Személyi juttatások 2015 IV. negyedév
2016. április 13.Személyi juttatások 2015 III. negyedév
2015. szeptember 15.Foglalkoztatottsági Adatok
2015. szeptember 15.Foglalkoztatottsági Adatok
2015. szeptember 15.Foglalkoztatottsági Adatok
2015. szeptember 15.Foglalkoztatottsági Adatok
2015. szeptember 15.Foglalkoztatottsági adatok
2015. szeptember 15.Foglalkoztatottsági adatok
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. augusztus 06.
Letöltés:    5 MFt feletti szerződések 2019. május-június_módosított

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. augusztus 06.5 MFt feletti szerződések 2019. május-június
2019. július 12.5 MFt feletti szerződések 2019. március-április
2019. május 09.5 MFt feletti szerződések 2019. január-február
2019. március 19.5 M feletti szerződések 2018. november-december
2019. január 16.5 M feletti szerződések 2018. szeptember-október
2018. november 12.5 M feletti szerződések 2018. július-augusztus
2018. szeptember 11.5 MFt feletti szerződések 2018. május-június
2018. július 25.5 MFt feletti szerződések 2018. március-április
2018. május 11.5 MFt feletti szerződések 2018. január-február
2018. március 12.5 M feletti szerződések 2017. november-december
2018. január 16.5 M feletti szerződések 2017. szeptember-október
2017. szeptember 27.5 M feletti szerződések 2017. július-augusztus
2017. szeptember 11.5 M feletti szerződések 2017. május-június módosított
2017. augusztus 14.5 M feletti szerződések 2017. május-június
2017. június 30.5 M feletti szerződések 2017. március-április
2017. május 08.5 M feletti szerződések 2017. január-február
2017. március 20.5 M feletti szerződések 2016. november-december
2016. november 25.5 M feletti szerződések 2016. szeptember-október
2016. november 25.5 M feletti szerződések 2016. július-augusztus
2016. szeptember 21.5 M feletti szerződések 2016. május-június
2016. július 18.5M feletti szerződések 2016. március-április
2016. május 19.5 M feletti szerződések
2016. április 11.5 M feletti szerződések
2016. január 20.5M feletti szerződések szept-okt.
2015. november 25.5M feletti szerződések Júl-Aug
2015. szeptember 15.5M feletti szerződések
2015. szeptember 15.5M feletti szerződések 2015 II. negyedév
2015. szeptember 15.5M feletti szerződések 2015 I. negyedév
2015. szeptember 15.2014
2017. november 13.5 M feletti szerződések 2017. július-augusztus módosított
Koncessziók

A BM OKF nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A BM OKF GEK tekintetében nem releváns.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2016. augusztus 03.

                                                                  A BM OKF GEK tekintetében jelenleg nincs releváns adat.

Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2019. július 01.
Letöltés:    2019. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítás
Közzétéve:  2017. szeptember 06.
Letöltés:    Összegzés_Központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása 2017-2019.
Közzétéve:  2017. szeptember 06.
Letöltés:    Összegzés_Központi szúnyoggyérítés megszervezésével összefüggő szakértői feladatok ellátása 2017-2019.
Közzétéve:  2017. szeptember 05.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. július 01.2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítás
2019. május 23.2019. évi közbeszerzési terv
2019. március 06.Közbeszerzési terv 2018. évi 2. számú módosítás
2018. szeptember 28.Közbeszerzési terv 2018. évi 1. számú módosítása
2018. június 29.Közbeszerzési terv 2018
2018. április 25.Közbeszerzési terv 2017. évi 2. számú módosítás
2017. november 30.Közbeszerzési terv 2017. évi 1. számú módosítás
2017. június 26.Közbeszerzési terv 2017
2017. február 01.Közbeszerzési terv 2016. évi 3. számú módosítás
2017. február 01.Közbeszerzési terv 2016. évi 2. számú módosítás
2017. február 01.Közbeszerzési terv 2016. évi 1. számú módosítás
2017. február 01.Közbeszerzési terv 2016
2017. február 01.Közbeszerzési terv 2015 módosított
2015. szeptember 15.Közbeszerzési terv 2014